شبکه های بی سیم

نچه در این نوشته به آن توجه شده با این فرض صورت گرفته که هدف از بکارگیری تکنولوژی Wireless جهت راه اندازی شبکه LAN بصورت بی سیم است حاوی سناریو های ارتباطات Point-to-Point نمی شود.

در هر شبکه بی سیم Access Point ها نقش سرویس دهنده کارت های شبکه بی سیم که ميتواند بصورت PCI، PCMCIA USB باشند کاربران سیـستم را تشکیل میدهد.

غالب تجهیزات بی سیم که برای برپایی شبکه LAN مورد مصرف قرار میگیرند مبتنی بر استاندارد 802.11 از نوع دید مستقیم هستند و گیرنده فرستنده باید دید مستقیم به یکدیگر داشته باشند.

فاصله کاربر از Access Point، تعداد دیوارها، جنس دیوارها نوع مصالح ساختمانی مبلمان داخلی تاثیر گذار بر سرعت و برد شبکه دارد.

بالاترین سرعت قابل دسترس همموزیک استانداردهای 802.11a 802.11g معادل 54Mbps است سرعت های بالاتر از مکانیزم های برنامه ی شرایط ویِژگزینشه استفاده میکنند.

سرعتی که این تجهیزات مدعی آن هستند بر خلاف پیش فرض فکری بسیاری بصورت Half-Duplex است که برای مقایسه ظرفیت شبکه های بی سیم با شبکه های Ethernet باید رقم ارائه شده تجهیزات بی سیم را بر عدد دو تقسیم نمود.

در شبکه بی سیم Access Point دستبعضی است که میتوان آن را معادل هاب در شبکه Ethernet دانست مانند هاب پهنای باند آن بصورت Shared در اختیار کاربران قرار میگیرد.

با تذکر به اطلاعات بالا میتوان نتیجه گرفت که Access Point منطبق بر 802.11g دارای پهنای باند اشتراکی و Half-Duplex مساوی 54Mbps است . که میتوان گفت مساوی 25Mbps بصورت Full-Duplex خواهد بود. از آنجایی که این پهنای باند اشتراکی است چنانچه 5 کاربر از این Access Point بخواهند مصرف کنند هرکدام پهنای باندی مساوی 5Mbps خواهند داشت مگر آنکه آنقدر خوش شانس باشند که در هر لحظه فقط یکی از این کاربران نیاز به دسترسی به منابع شبکه ای داشته باشد تا بتواند بتنهایی از 25Mbps استفاده نماید. پس محاسبه تعداد Access Pointهای مورد نیاز رابطه مستقیم با تعداد کاربران همواره Online میزان مصرف آنها دارد.

کاربران شبکه های بی سیم بیشترین رضایت را زمانی خواهند داشت که عمده کاربری آن جهت دسترسی به اینترنت و منابع اینترنتی باشد که برخوردای از 100Kbps برای کاربران کفایت خواهد کرد.

در هیچ کجا شما نمیتوانید یک خط نوشته پیدا بکنید که شبکه های WLAN را جایگزینی برای شبکه های Ethernet معرفی کرده باشد! شبکه های WLAN یک راه حل هستند برای مواقعی که امکان کابل کشی و استفاده از شبکه Ethernet امکانپذیر نیست و یا اولویت با Mobility و یا حفظ قشنگ یی محيط است. سالن های کنفرانس، انبارها، محيط های کارخانه ای، کارگاه های عمرانی محيط های نمایشبعضی بهترین نمونه ها برای مصرف تاثیر گذار از شبکه های WLAN ميباشند.

و ولی قابل توجه دوست ها امنیتی! راه اندازی یک شبکه بی سیم بسیار راحت سريع امکانپذیر است ولیکن به همین سادگی سرعت امکان رخنه در آن وجود دارد.روش های مختلف ی جهت امن سازی این شبکه های گسترش داده شده که با صرف کمی وقت میتوان یکی از اینروش ها را بکار برد تا از سوء استفاده یا آسیب پیشگیری شود.

با توجه محدود بودن پهنای باند شبکه های بی سیم کد های مخرب به ویژه کرم های اینترنتی (Worm) بآسانی میتوانند در صورت ورود به شبکه Access Point را ب بار مضاعف مختل کنند. قطعا ً در شبکه های بی سیم هر چند کوچک از وجود برنامه های آنتی ویروس ظهور بودن آنها اطمینان حاصل بکنید .

بسیار اوقات حرکت Wormها باعث از کار افتادگی Access Point و اصطلاحاً Hang کردن آن می شود که ممکن است در برداشت اولیه خراب بودن Access Point منبع مساله تشخیص داده شود.

باز يادآور میشوم شبکه های بی سیم حداقل با معین ات فعلی یک راه حل هستند برای شرايطی که در آن امکان استفاده از Ethernet کابل کشی وجود ندارد نه یک جایگزین Ethernet اگر کسی غیر از این به شما گفت میتوانید بصورت بسیار خاصی (Special) در صورتش نبعضی بیاندازید! بکارگیری از شبکه های بی سیم در کنار شبکه Ethernet برای کاربران Mobile که ممکن است هر لحظه با Laptop و یا PDA از گرد راه برسند یا سالن کنفرانس اجتماعات هموراه بسیار مفید و رضایت بخش خواهد بود. همين طور امکانی که بصورت موقتی برپا شده اند مثل پروژه های عمرانی نمایشگاه ها و دفاتر استیجاری در فهرست مسائل کاربرد شبکه های بی سیم قرار دارند. آنچه در این نوشته به آن توجه شده با این فرض صورت گرفته که هدف از بکارگیری تکنولوژی Wireless جهت راه اندازی شبکه LAN بصورت بی سیم است حاوی سناریو های ارتباطات Point-to-Point نمی شود.

در هر شبکه بی سیم Access Point ها نقش سرویس دهنده و کارت های شبکه بی سیم که ميتواند بصورت PCI، PCMCIA USB باشند کاربران سیستم را تشکیل میدهد.

غالب تجهیزات بی سیم که برای برپایی شبکه LAN مورد مصرف قرار میگیرند مبتنی بر استاندارد 802.11 از نوع دید مستقیم می باشند و گیرنده و فرستنده باید دید مستقیم به یکدیگر داشته باشند.

فاصله کاربر از Access Point، تعداد دیوارها، جنس دیوارها نوع مصالح ساختمانی و مبلمان داخلی تاثیر گذار بر سرعت و برد شبکه دارد.

بالاترین سرعت قابل دسترس همموسیقی استانداردهای 802.11a 802.11g معادل 54Mbps است سرعت های بالاتر از مکانیزم های برنامه ی و شرایط ویِژگزینشه استفاده میکنند.

سرعتی که این تجهیزات مدعی آن هستند بر خلاف پیش فرض فکری بسياري بصورت Half-Duplex است که برای مقایسه ظرفیت شبکه های بی سیم با شبکه های Ethernet باید رقم ارائه شده تجهیزات بی سیم را بر عدد دو تقسیم نمود.

در شبکه بی سیم Access Point دستبعضی است که میتوان آن را معادل هاب در شبکه Ethernet دانست و مانند هاب پهنای باند آن بصورت Shared در اختیار کاربران قرار میگیرد.

با تذکر به اطلاعات بالا میتوان نتیجه گرفت که یک Access Point منطبق بر 802.11g دارای پهنای باند اشتراکی و Half-Duplex مساوی 54Mbps است که میتوان گفت مساوی 25Mbps بصورت Full-Duplex خواهد بود. از آنجایی که این پهنای باند اشتراکی است چنانچه 5 کاربر از این Access Point بخواهند مصرف کنند هرکدام پهنای باندی مساوی 5Mbps خواهند داشت مگر آنکه آنقدر خوش شانس باشند که در هر لحظه تنها یکی از این کاربران نیاز به دسترسی به منابع شبکه ای داشته باشد تا بتواند بتنهایی از 25Mbps مصرف نماید. پس محاسبه تعداد Access Pointهای مورد نیاز رابطه مستقیم با تعداد کاربران همواره Online و میزان استفاده آنها دارد.

http://www.netwebco.ir/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/
کاربران شبکه های بی سیم بیشترین رضایت را زمانی خواهند داشت که عمده کاربری آن جهت دسترسی به اینترنت و منابع اینترنتی باشد که برخوردای از 100Kbps هم برای کاربران کفایت خواهد کرد.

در هیچ کجا شما نمیتوانید خط نوشته پیدا بکنید که شبکه های WLAN را جایگزینی برای شبکه های Ethernet معرفی کرده باشد! شبکه های WLAN راه حل هستند برای مواقعی که امکان کابل کشی و مصرف از شبکه Ethernet امکانپذیر نیست یا اولویت با Mobility و یا حفظ قشنگ یی محيط است. سالن های کنفرانس، انبارها، محيط های کارخانه ای، کارگاه های عمرانی و محيط های نمایشبعضی بهترین نمونه ها برای استفاده تاثیر گذار از شبکه های WLAN ميباشند.

راه اندازی شبکه بی سیم بسیار راحت و سريع امکانپذیر است ولیکن به همین سادگی و سرعت هم امکان رخنه در آن وجود دارد.روش های مختلف ی جهت امن سازی این شبکه های گسترش داده شده که با صرف کمی زمان میتوان یکی از این نحوه ها را بکار برد تا از سوء استفاده یا آسیب پیشگیری شود.

با توجه محدود بودن پهنای باند شبکه های بی سیم کد های مخرب به ویژه کرم های اینترنتی (Worm) بآسانی میتوانند در صورت ورود به شبکه Access Point را بدلیل بار مضاعف مختل کنند. قطعا ً در شبکه های بی سیم هر چند کوچک از وجود برنامه های آنتی ویروس ظهور بودن آنها اطمینان حاصل بکنید . بسیار اوقات حرکت Wormها باعث از کار افتادگی Access Point و اصطلاحاً Hang کردن آن می شود که ممکن است در برداشت اولیه خراب بودن Access Point منبع مساله تشخیص داده شود.

باز يادآور میشوم شبکه های بی سیم حداقل با معین ات فعلی راه حل هستند برای شرايطی که در آن امکان مصرف از Ethernet کابل کشی وجود ندارد و نه جایگزین Ethernet و چنانچه کسی غیر از این به شما گفت میتوانید بصورت بسیار خاصی (Special) در صورتش نبرخي بیاندازید! بکارگیری از شبکه های بی سیم در کنار شبکه Ethernet برای کاربران Mobile که ممکن است هر لحظه با Laptop و یا PDA از گرد راه برسند و یا سالن کنفرانس و اجتماعات هموراه بسیار مفید رضایت بخش خواهد بود. همچنین امکانی که بصورت موقت ی برپا شده اند نظیر پروژه های عمرانی و نمایشگاه ها و دفاتر استیجاری هم در فهرست مسائل کاربرد شبکه های بی سیم قرار دارند.

شبكه‌ هاي موبایل جايگزين شبكه ‌هاي بي‌ سيم Wi-Fi

شبكه هاي Wi-Fi به واسطه ايجاد امكان اتصال به اينترنت بدون نياز به كابل شبكه و با فاصله اي دور از آن، سبب استقلال بيشتر كامپيوترهاي كيفي شده اند. با وجود اين كه شبكه هاي Wi-Fi در دفاتر كار، خانه ها، فروشگاه ها ساير مكان هاي شلوغ به درستي عمل مي كنند، اما باز هم داراي محدوديت هاي فراواني هستند ؛ براي چه كه اين شبكه ها در تمام جا قابل دسترسي نبوده امكان مصرف از آنها در حال حركت در يك اتومبيل قطار وجود ندارد.

توليد كنندگان كامپيوترهاي كيفي قصد دارند با اضافه کردن ويژگي پوشش وسيع بي سيم (قابليت ارائه شده توسط شبكه هاي تلفن همراه ) به نسل بعدي كامپيوترهاي كيفي خود، اين خلاء را پر كنند. با وجود اين كه براي استفاده از شبكه هاي بي سيم، كارت هاي PC در دسترس می باشند ، اما دسترسي توكار (شبیه Wi-Fi توكار)، ويژگي است كه بيشتر مورد پسند واقع مي شود. شركت سوني (Sony) اولين سري از چنين كامپيوترهايي را تحت عنوان مد Vaio WGN-T۳۵۰P با قيمت ۲۰۰ دلار روانه بازار كرد. اين مد جهت اتصال به شبكه تلفن همراه به يك مودم بي سيم مجهز است.

مهمترين مزيت استفاده از شبكه هاي مبتني بر تلفن نسبت به شبكه هاي Wi-Fi اين است كه در تمام مكان هاي داراي پوشش شبكه تلفن حاوی بسياري از شهرها و روستاها، امكان دسترسي وجود دارد. جالب اين كه در زمان جا به جايي نيز اتصال اينترنتي شما بدون هيچ مشكلي از يك آنتن موبایل به ديگري منتقل مي شود و در صورت قطع اتصال، به آساني مي توانيد مجدداً رابطه را برقرار كنيد.

بزرگترين نقص اين شبكه ها هزينه زياد، عدم انعطاف پذيري سرعت پايين است. فرضاً يك كامپيوتر كيفي مانند كامپيوتر Vaio شركت سوني، فقط مي تواند شما را به يك سرويس بي سيم و يا در بهترين حالت به يكي از دو فن‌آوري موجود بي سيم متصل نگه دارد كه اين ناشي از عدم انعطاف پذيري لازم است. از نظر سرعت نيز، سريع ترين سرويس شبكه هاي تلفن همراه ، سرعتي بين ۱۰۰ تا ۲۰۰ كيلوبايت در ثانيه در اختيار قرار مي دهد، ولی در عمل چنين نيست و مودم ها سبب مي شوند كه اطلاعات حداكثر با سرعتي بين ۳۰ تا ۵۰ كيلو بايت در ثانيه انتقال يابند؛ در حالي كه شبكه Wi-Fi حداقل سرعتي معادل ۵۰۰ كيلو بايت در ثانيه و حتي گاهي بيش از اين در اختيار مي گذارد.

سوني با در اختيار گذاشتن نرم افزار ي كه قابليت انتقال بين دو نوع شبكه را دارد، امكان استفاده از هر دو شبكه Wi-Fi و موبایل را جهت كاربران فراهم كرده است. اقطعا لاً روزي فرا مي رسد كه عمل انتخاب شبكه به طور خودكار بوسیله برنامه انجام شده برنامه بهترين ارزان ترين شبكه را براي تان گزینش مي كند.

به هر حال كامپيوترهاي كيفي مجهز به Wi-Fi قابليت حمل مورد نظر را در اختيار كاربران قرار مي دهد، ولی چنانچه اتصالي را مي خواهيد كه در هر وقت و هر مكان برقرار شود، ويژگي توكار بهره گيري از شبكه هاي تلفن همراه ، گزينه خوب ي محسوب مي شود كه اقطعا لاً در آينده عموميت خواهد يافت.

WiFi برای تلفن‌های همراه

شبکه های WiFi در باندهای رادیویی ۲.۴ ۵ گیگاهرتز عمل می کنند بسته به استانداردی که دارند میتوانند دارای سرعت داده ای ۱۱ مگابیت در ثانیه (Mbps) یا ۵۴Mbps باشند. با وجود اینکه این پهنای باند به نسبت شبکه های محلی رایج Ethernet کمتر است، با این حال با توجه به ویژگی ها یی که دارد و نیز اینکه این پهنای باند حتی بیشتر از نیاز اکثرا کاربران برای انجام کارهای روزمره است ، مصرف از آن بسیار فراگیر شده است.

WiFi علاوه بر مصرف برای رابطه رایانه های شخصی یا لپ تاپ در اتصال پرسرعت با اینترنت، قادر است امکان دسترسی به اینترنت یا هر شبکه دیگری را بصورت موبایل نیز فراهم نماید.

به همین علت، و بخاطر آسانی استفاده از این تکنولوژی، بیشتر تجارتها امروزه در حال مصرف از WiFi برای بخشی از شبکه های اطلاعاتی هستند . این تکنولوژی به کارمندان مجوز می دهد تا بطور آزاد از بین ساختمان ها تا داخل اتاق جلسات عبور کنند و در عین حال به سرویسهای شبکه از طریق لپ تاپ‌هایشان دسترسی داشته باشند.

WiFi همچنین می‌تواند راهی تاثیر گذار ارزشمند به منظور گسترش شبکه های داخلی، بدون صرف نرخ سیم کشی یک دفتر بشمار رود.

Bluetooth و WiFi هر دو به عنوان تکنولوژی های عامه پسند محبوب بی سیم، طراحی، تولید و توسط مردم گزینش شده اند، اما هدف آنها مفرق است و نباید آندو را به عنوان تکنولوژی های رقیب در نظر گرفت.

Bluetooth برای استفاده در یک شبکه شخصی بی سیم، برای مثال جایگزینی کابل های بین کیبورد ها و PC طراحی شده است دارای استفاده پایین برق برد کوتاه است. در حالی که هدف از WiFi یک شبکه مکانی بی سیم بوده که برد پهنای باند بسیار وسیع تری دارد.

شبکه های WiFi در باندهای رادیویی ۲.۴ ۵ گیگاهرتز عمل می کنند بسته به استانداردی که دارند میتوانند دارای سرعت داده ای ۱۱ مگابیت در ثانیه (Mbps) و یا ۵۴Mbps باشند. با وجود اینکه این پهنای باند به نسبت شبکه های محلی رایج Ethernet کمتر است، با این حال با تذکر به ویژگی ها یی که دارد و نیز اینکه این پهنای باند حتی بیشتر از نیاز کاربران برای انجام کارهای روزمره است ، مصرف از آن بسیار فراگیر شده است.

مهمترین استاندعزم ای IEEE برای WiFi در خانواده ۸۰۲.۱۱ عبارتند از:

▪ ۸۰۲.۱۱a : که با ۵GHz کار می نماید دارای حداکثر پهنای باند ۵۴Mbps است.

▪ ۸۰۲.۱۱b : که با ۲.۴Ghz کار می نماید پهنای باند ۱۱Mbps را تامین می نماید .

▪ ۸۰۲.۱۱g : که با ۲.۴Ghz کار می نماید و پهنای باند ۵۴Mbps را پشتیبانی می نماید .

● کاربردهایی در صنعت تلفن همراه (موبایل )

مسائل بسياري از کاربردهای تکنولوژی WiFi وجود دارد؛ برخي از مردم WiFi را روی Laptop PC های خود در خانه یا محل کار استفاده می کنند. ولی امروزه کاربردهای استفاده از این تکنولوژی در تلفن های همراه می تواند حتی بیشتر از مصرف در رایانه ها باشد.

قابلیت Push Email می تواند محیط کاربردی بسیار با اهمیت برای کمپانی ها باشد. با این نحوه شما می توانید گوشی تلفن همراه را با Email Server کمپانی مورد نظر مرتبط کرده اندازه بالایی از اطلاعات را بین دستگاه تلفن همراه و ایمیل سرور انتقال دهید. استفاده از WiFi به عنوان حاملی برای این انتقال درحالیکه سرعت download بالایی را تامین می نماید به راحتی از نرخ انتقال اطلاعات با روشهای معمولی می کاهد.

VoIP (پروتوکل انتقال صدا برروی IP) تکنولوژی وسیع با اهمیت دیگری که امکان برقراری ارتباط تلفنی بر روی شبکه های رایانه ی را ممکن می سازد. این تکنولوژی به نوبه خود می تواند به کاهش هزینه ارتباطات یاری کند.

Dual Mode Telephony، دستگاه های تلفن همراه امروزه با مصرف از تکنولوژی WiFi قادر به برقراری ارتباط هایی به بهتر ی کیفیت تکنولوژی سلولی رایج هستند . یکپارچگی این خصایص فوائد بسياري برای کاربران خانگی و شرکـت ی دارا ست، اما به شرط کاهش نرخ ها نیز ویژگیها بیشتر. به این ترتیب شما روی موبایل هم سرویس اینترنت دارید هم سرویس مکالمه تلفنی.

Internet browsing یا همان قابلیت نمایش صفحات اینترنت، از دیگر ویژگی ها ی گوشی های WiFi فعال است که باید از آن یاد کرد. با پیشرفت تکنولوژی دستگاههای موبایل به صفحات نمایشگر با کیفیت بسیار بالا و انحلال رنگ بیشتری همراه شده اند.WiFi قابلیت مرور صفحات وب را با سرعت بالا فراهم کرده و بوضوع نرخ اینکار را نسبت به حالت عادی کاهش می دهد.

● آینده

WiMAX استاندارد دیگری است که بوسیله IEEE ۸۰۲.۱۶ بیان شده ارتباطات بی سیم تا شعاعی در حدود ۵۰ کیلومتر پهنای باندی حدود ۷۰Mbps را فراهم می نماید . این تکنولوژی جدید ، بسیار موثر و کارا بوده و قدم بزرگتری بر فراز WiFi است.

آنچه بنظر می رسد آنست که بزودی شاهد تلفن همراه هایی مجهز به تکنولوژی WiFi در فروشگاه ها خواهیـم بود . این تکنولوژی فرصتهای کاری بسیاری را برای اپراتورهای موبایل سازنده های گوشی تلفن همراه ایجاد خواهد کرد.

سرویس هایی مثل Push Email ،VoIP IMS … تمام نسبت به آنچه اقطعا لآ هم اکنون ارائه می شوند ارزانتر خواهند شد و میزان بازده کارایی این تکنولوژی می تواند ترافیک شبکه های تلفن همراه را کاهش دهد.

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای شبکه های بی سیم بسته هستند

آشنایی با سبکهای مفهوم سبک در هنر سینما

عاریف و مفاهیم سبک در هنر سبک (1) در هنر، سبک یعنی روشی که هنرمند برای بیان اندیشه یا موضوع خود انتخاب می کند. پس سبک یعنی شیوه ی بیان یا بازنمایی یک موضوع و یا یک اندیشه در قالب اثر هنری. به طور خلاصه، سبک همان چگونگی بیان در هنر است. واژه سبک عربی است به معنی گداختن و ذوب فلزاتی چون طلا و نقره و اسلوب قالب گیری فلز مذاب است. در تاریخ ادبیات فارسی و نقد ادبی در ایران، ایرانیان از دیرباز به مقوله ی سبک توجه خاصی داشتند. اما واژه ی سبک را به کار نمی برده اند، بلکه به جای آن از واژه هایی چون طرز، طریقه، شیوه و سیاق استفاده می کرده اند (کلمه ی سبک برای نخستین بار در نقد ادبی ایران در مقدمه ی کتاب مجمع الفصحا (2) رضاقلی خان به کار رفته است. ) در نقد هنری جدید سبک را شیوه ی بیان شخصی هر هنرمند با توجه به ویژگی هایی که در بیان او را متفاوت با دیگر هنرمندان می کند، می دانند. به این معنی که سبک هر اثر یا هر هنرمند در سنجش و مقایسه با اثر دیگر هنرمندان مشخص می شود. پس در نقد هنری امروزی، سبک یعنی انحراف از نُرم

http://cafeseven.net/fun/actor-pic/new-images-of-hananeh-ahadi/
(3) یا هنجار بیانی دیگران. بر اساس این دیدگاه، هیچ اثر هنری، چه نوشته و چه فیلم، چه نقاشی و چه شعر بدون سبک نیست. در بررسی ویژگی های سبک هر فیلم ساز، به خصوصیات بیانی او در استفاده از عناصری چون نورپردازی، تدوین، صدا، میزانسن، شیوه ی روایت و نظایر آن توجه می شود. به همین ترتیب در تجزیه و تحلیل ویژگی های سبکی یک نویسنده یا یک شاعر، عناصری چون واژگان، ساختار و تنوع جملات، شیوه ی ارتباط مطالب و ترتیب و تنظیم فکر همچنین آرایش های کلامی او توجه می شود. در حقیقت فرض بر این است که همه ی این عناصر در اثر یک فیلم ساز و یا یک نویسنده، خاص خود اوست. از لحاظ تاریخی، مقوله ی سبک و بحث در سبک شناسی هنری را یونانیان از فن خطابه و هنر شاعری در دوره ی باستان آغاز کرده اند. بر اساس نظریه ی افلاطون، سبک کیفیتی است که در برخی از آثار وجود دارد و در برخی دیگر موجود نیست. به عقیده ی افلاطون، سبک به معنی هماهنگی کامل بین هدف و وسایل بیان اندیشه و الفاظی است که گوینده برای بازگو کردن مقصود خود به کار می برد. یعنی منطبق بودن زبان گوینده یا نویسنده با آن چه قصد گفتن آن را دارد. از نظر افلاطون هنرمندی صاحب سبک است که بتواند برای بیان اندیشه ی خود تصاویر، واژه ها و صداهای مناسب بیابد. پس هر نوشته یا هر فیلمی که توانسته باشد شکل مناسب بیان خود را بیابد دارای سبک است. اما بر اساس نظریه ی ارسطو، سبک آن جوهری نیست که در یک اثر هنری وجود دارد یا ندارد بلکه محصولی است از عوامل متعددی که در یک اثر هنری جمع می شود و آن را از سایر آثار متمایز می کند. بنابراین از نظر ارسطو به تعداد آثار هنری می تواند سبک وجود داشته باشد و سبک هر هنرمند یا هر نویسنده ای به همان اندازه خاص خود اوست که مثلاً ویژگی های جسمانی او مثل ترکیب صورت، رنگ پوست، طرز راه رفتن، خندیدن و سخن گفتن. پس همان طور که هیچ شخصیتی دقیقاً شبیه شخصیت دیگر نیست، هیچ سبکی هم عیناً شبیه سبک دیگر نخواهد بود و این نکته حتی در مورد شاعران، نقاشان و فیلم سازانی که به «گروه سبکی» (مکتب) خاصی تعلق دارند نیز صادق است، با این تفاوت که یافتن موارد عدم شباهت بین آثاری که در یک گروه سبکی (یک مکتب خاص) قرار می گیرند به دقت بیشتری نیاز دارد. مهم ترین تقسیماتی که برای انواع سبک بر اساس نظریه ی ارسطویی در سبک شناسی هنری همچنان متداول است عبارت اند از: 1. سبک بر حسب هنرمند: گاه تأثیر آثار یک نویسنده، یک شاعر و یا یک فیلم ساز چنان است که نام او گویای سبکی است که قرن ها مورد توجه و تقلید دیگران قرار گرفته است. مثلاً سبک فردوسی در شعر حماسی در تاریخ ادبیات ایران، سبک شکسپیری در ادبیات انگلیس، سبک سعدی در نثر مسجع فارسی، سبک تدوین ایزنشتین در سینما، سبک نورپردازی پرتره های نقاشی رامبراند، سبک نیمایی در شعر معاصر ایران، سبک استانیسلاوسکی در بازیگری تئاتر و خلق شخصیت های نمایش نامه، سبک تصویرپردازی اورسن ولز در خلق نما با وضوح عمیق و یا سبک رابرت فلاهرتی در مستندسازی. 2. سبکی که نامش را از تاریخ یا دوره ای خاص گرفته است. مثلاً دوره ی موج نو در سینمای فرانسه ی دهه ی 1950 و 1960، یا دوره ی سینمای آزاد انگلستان در دهه ی 1960 و 1970 یا دوره ی شعری مربوط به دوران مشروطیت (1324 تا 1327قمری) که به شعر دوره ی مشروطیت در تاریخ ادبیات فارسی معروف است، یا دوره ی آوانگارد در سینمای صامت فرانسه در دهه ی 1920، یا سینمای نوین دهه ی 1960 و 1970 در آلمان. 3. سبکی که نامش را از محیط یا از محل رشد خود گرفته است. مثلاً سبک نئورئالیسم ایتالیا، سبک اکسپرسیونیسم آلمان، سبک تدوین روسی، سبک هندی و سبک خراسانی در شعر پارسی. در این گروه بندی سبکی، عقیده بر این است که هر منطقه یا هر محیطی از نظر تعبیرات، اندیشه ها و عقاید و آداب و رسوم، بر هنرمند و ویژگی های سبکی او اثر می گذارد. 4. سبک های متأثر از هنر مدرن. سبک هایی که بر پایه ی یک جنبش عمومی در هنر، فلسفه و فناوری پدید آمدند. مثلاً در تاریخ سینما سبک هایی چون امپرسیونیسم، دادائیسم، سوررئالیسم و اکسپرسیونیسم ظهور کرده اند که خصوصیات آن ها بیشتر تحت تأثیر جریان عمومی هنر مدرن در قرن بیستم است. این مکاتب از نظر خصوصیات فرمال یا ساختارهای بصری، تحت تأثیر هنرهای پیشین مثل نقاشی، ادبیات و تئاتر و از لحاظ محتوایی تابع یا متأثر از گرایش های جدید در فلسفه و روان شناسی بوده اند، نظیر فیلم های امپرسیونیستی که تحت تأثیر نقاشی مکتب امپرسیونیسم بوده و یا فیلم های اکسپرسیونیستی صامت که تحت تأثیر نقاشی، ادبیات، تئاتر و موسیقی اکسپرسیونیستی اروپا به ویژه آلمان به این مکتب پیوسته است. مکتب سوررئالیسم نیز از نظر محتوایی متأثر از نظریه های روان شناسی فروید و یونگ بوده است. جدا از این تقسیم بندی، سبک را می توان به دو گونه ی سبک شخصی و سبک گروهی نیز تقسیم بندی کرد. 1. سبک شخصی: نه تنها ممکن است هر اثر هنری و از جمله هر فیلمی، سبک ویژه ی خود را داشته باشد بلکه می توان از سبک خاص آن هنرمند و یا آن فیلم ساز نیز سخن گفت. اگر سبک در سینما عبارت از روابط بین مجموعه ی تکنیک های ویژه ای باشد که معمولاً آن فیلم ساز خاص به کار می گیرد، بنابراین [فرضاً] از سبک ویژه ی ایزنشتین در استفاده از تدوین غیرتداومی، سبک روبر برسون در استفاده از صدا، سبک یوزف فون اشترنبرگ و فریتس لانگ در نورپردازی، سبک ولز در خلق ترکیب بندی عمیق، سبک میکلوش یانچو در استفاده از نمای بلند، نیز می توان سخن گفت. 2. سبک گروهی: با وجود شخصی بودن سبک، اغلب، شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یکسان در دوره یا منطقه ی جغرافیایی خاص، ویژگی های مشترکی به شیوه ی بیان فیلم سازان، شاعران و یا نویسندگان می دهد. در این صورت، هر هنرمند یا فیلم سازی در عین این که سبک شخصی و مشخص خود را دارد، در بسیاری از ویژگی های بیان هنری، با شاعران، نقاشان و فیلم سازان دیگر اشتراک پیدا می کند. سبک گروهی در سینما همان استفاده ی یکسان از تکنیک هایی است که در آثار تعدادی از فیلم سازان می توان دید. مثلاً سبک گروهی تدوین در سینمای شوروی دهه ی 1920، سبک گروهی در سینمای اکسپرسیونیسم آلمان، نئورئالیسم ایتالیا و یا سینمای آوانگارد فرانسه ی دهه ی 1920. سبک گروهی را مترادف «مکتب» (4) می دانیم. توضیح برخی از اصطلاحات و مفاهیم 1. فرم (5) فیلم: به مفهوم عام، سیستم فراگیر حاکم بر روابط بین عناصری که می توان در یک فیلم درک کرد و یا تشخیص داد. تماشاگر از طریق واکنش نسبت به فرم با فیلم رابطه برقرار می کند. فرم فیلم را می توان همچون یک سیستم در نظر گرفت. اجزای گوناگون فیلم در داخل یک سیستم پویا که آن را فُرم می نامیم به یکدیگر مرتبط اند. 2. سیستم (6): گروهی از عناصر که به هم وابسته اند و بر هم تأثیر دارند. مثلاً بدن انسان یک سیستم است. اگر فرضاً قلب از کار بیفتد تمامی اجزای دیگر بدن در معرض خطر قرار می گیرند. ماشین نیز یک سیستم است. کار کل سیستم وابسته است به کار تک تک اجزاء. قوانین حاکم بر اکوسیستم در یک دریاچه برای موجوداتی که زندگی شان وابسته به آب و وابسته به یکدیگر است نیز به همین نحو است. بنابراین سیستم مجموعه ای تصادفی از عناصر نیست بلکه مجموعه ای از عناصری است که در یک سازمان معین با روابط خاصی گرد آمده اند. در نتیجه فرم آن سیستم کلی است که بیننده به فیلم منسوب می کند. فرم در ما این احساس را به وجود می آورد که «هر چیزی در زنجیره ی سیستم اثر، در جای خودش قرار دارد» (مثلاً اگر در قاب یک تصویر تعادل یا تقارنی را ببینیم، ارضاء می شویم). حال اگر بین کلیه ی عناصر یک فیلم روابطی سازمان یافته یا نظام دار وجود داشته باشد، در این صورت نوع روابط و یا کیفیت و نحوه ی روابط بین آن اجزاء نشان می دهند که آن فیلم قواعد و قوانین خاص خود یعنی سیستم خاص خود را دارد. 3. ژانر (7): فیلم هایی که از دسته ی خاصی از اصول فُرمال تبعیت می کنند، به عنوان ژانر می شناسیم (مثلاً ژانر وسترن، ژانر گانگستری، ژانر موزیکال و… ).

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای آشنایی با سبکهای مفهوم سبک در هنر سینما بسته هستند

تاریخچه تصویری ساعتهای هوشمند

تاریخچه تصویری ساعتهای هوشمند
نویسنده : شهاب شفیعی – ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
تاریخچه ساعتهای تصویری، تحقیق در مورد ساعتهای هوشمند، ساعتهای هوشمند

مایکروسافت، گوگل، سامسونگ و اپل هر کدام دنبال ساعت جدیدی هستند با ویژگی های خاص خود.
ساعتهای جدید، ابزارهای کامپیوتری متصل به اینترنت هستند که طراحان با اتصال آن به موبایل و گوشی هوشمند ارتباطات نوینی را خلق می کنند.
به همین خاطر نگاهی تصویری – تاریخی به ساعتهای هوشمند می اندازیم:

IBM WatchPad

سال 2001 آی بی ام و سیتیزن ژاپن ساعت تحت لینوکس ساخته و نام آنرا WatchPad گذاشتند. بعدا روی ان سیستم عامل ناول گذاشتند تا یونیورسال شده و با انواع سرور و دسکتاپ و لپ تاپ آن زمان سازگاری داشته باشد.
واچ پد نمایشگر QVGA داشت و 320 در 240 پیکسل بود.در خود بلوتوث داشت و Acceleromater و سیستم عامل لینوکس 2.4 روی آن نصب شده بود. مشکل آن باطری ضعیفی بود که فقط چند ساعت دوام داشت.
ساعت دیگری که هم زمان گل کرد Matsucom onHand PC بود که روی خود تقویم، دفترچه تلفن، دفترچه یادداشت و 4 گیم و جوی استیک برای کار با ساعت در خود جای داده بود.

2002 Fossil Wrist PDA
ساعت موسوم به فسیل، عرضه شده در سال 2002 در واقع همان پی.دی.ای یا دستیار دیجیتالی بود که روی ساعت قرار داده شده بود. 190 کیلوبایت مموری داشت و 1100 آدرس، 5 هزار آیتم برای انجام کار، 800 قرار و ملاقات کاری و 350 مورد اضافی برای ذخیره دیتا روی ان جا داشت. سعی شده بود تمام توانایی های PDA ها را در سال 2002 یک جا روی ساعت عرضه کند.

2006 Microsoft Spot
مایکروسافت تحت فناوری آبجکتهای هوشمند شخصی یا Spot ساعت هوشمند خود را در سال 2006 عرضه کرد. به طور خودکار در هر جا که می رفتید ساعت تنظیم محلی می شد، ساعت را به شما می گفت و اعلام می کرد، پیام های هشدار و نیز پیام های فوری و حساس را به شما می داد، موسیقی تحت فرمت wma را پخش می کرد. اطلاعات از طریق موج رادیویی اف ام منتقل می شد. از طریق ام اس ان مسنجر و نیز آتلوک می شد به پیام ها و ساعات ملاقات نیز نگاهی انداخت. بدلیل کوچک بودن نمایشگر و اطلاعات کم نمایش داده شده و عدم استقبال، در سال 2008 پروژه جمع شد.

2007 Sony Ericsson MBW-150
سازگار کردن اطلاعات موبایل با ساعت فکر بکری بود که روی این ساعت سونی اریکسون بکار گرفته شد.از طریق بلوتوث با موبایل های سونی اریکسون سازگاری داده شده و بهم متصل می شدند. وقتی تلفن زنگ می خورد ساعت ویبره شده و می لرزید. اسم تماس گیرنده و شماره آن نشان داده می شد. پیام های دریافتی را نیز نشان می داد.

2009 Samsung S9110
این محصول سامسونگ، هم تلفن است و هم ساعت! در سال 2009 وقتی به بازار آمد، کوچکترین ساعت-تلفن جهان شناخته شد. صفحه لمسی 1.76 اینچ همراه با بلوتوث و پخش ام پی تری و نیز دریافت کننده ایمیل. 40 مگابایت حافظه داخلی داشته و اسپیکر داشته و صدای کاربر را شناخته و دستور را اجرا می کرد.

2010 iPod Nano
اگر دنبال ساعت با سیستم عامل iOS می خواهید تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک بند به آی پاد نانو ببندید و از تمام امکانات آن استفاده کنید.

2011 Wimm Watch
یکی از اولین ساعتهای مجهز به سیستم عامل آندروید است که بعدا در تابستان 2012 در شراکت با کمپانی های علاقمند، کیت خود را به انها داد.

2012 Sony Smartwatch
ساعت هوشمند سونی نقش دومین اسکرین را برای موبایل آندرویدی شما ایفا می کند. اخیرا سونی انرا آپدیت کرده و می گوید 200 اپ آندرویدی روی ان کار می کند. خواندن ایمیل ها، اس ام اس ها و وصل شدن به توئیتر و … را انجام می دهد.

خرید ساعت هوشمند

2012 Pebble
پبل، بهترین ساعت هوشمند موجود در بازار است. با آندروید و اپل سازگاری دارد اما با بلک بری و ویندوز فعلا کار نمی کند. دادن هشدار نسبت به پیام های و تلفن های جدید، اس ام اس، آی مسیج، تقویم و پیام های فیس بوکی و توئیتری و … را در خود جای داده است.

2013 Martian Passport
دارای سرویس صوتی مشابه سیری siri اپل است که با صدای شما به موبایل وصل شده و تمام کارهای ممکن را انجام می دهد.

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای تاریخچه تصویری ساعتهای هوشمند بسته هستند

تاریخچه تصویری ساعتهای هوشمند

تاریخچه تصویری ساعتهای هوشمند
نویسنده : شهاب شفیعی – ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
تاریخچه ساعتهای تصویری، تحقیق در مورد ساعتهای هوشمند، ساعتهای هوشمند

مایکروسافت، گوگل، سامسونگ و اپل هر کدام دنبال ساعت جدیدی هستند با ویژگی های خاص خود.
ساعتهای جدید، ابزارهای کامپیوتری متصل به اینترنت هستند که طراحان با اتصال آن به موبایل و گوشی هوشمند ارتباطات نوینی را خلق می کنند.
به همین خاطر نگاهی تصویری – تاریخی به ساعتهای هوشمند می اندازیم:

IBM WatchPad

سال 2001 آی بی ام و سیتیزن ژاپن ساعت تحت لینوکس ساخته و نام آنرا WatchPad گذاشتند. بعدا روی ان سیستم عامل ناول گذاشتند تا یونیورسال شده و با انواع سرور و دسکتاپ و لپ تاپ آن زمان سازگاری داشته باشد.
واچ پد نمایشگر QVGA داشت و 320 در 240 پیکسل بود.در خود بلوتوث داشت و Acceleromater و سیستم عامل لینوکس 2.4 روی آن نصب شده بود. مشکل آن باطری ضعیفی بود که فقط چند ساعت دوام داشت.
ساعت دیگری که هم زمان گل کرد Matsucom onHand PC بود که روی خود تقویم، دفترچه تلفن، دفترچه یادداشت و 4 گیم و جوی استیک برای کار با ساعت در خود جای داده بود.

2002 Fossil Wrist PDA
ساعت موسوم به فسیل، عرضه شده در سال 2002 در واقع همان پی.دی.ای یا دستیار دیجیتالی بود که روی ساعت قرار داده شده بود. 190 کیلوبایت مموری داشت و 1100 آدرس، 5 هزار آیتم برای انجام کار، 800 قرار و ملاقات کاری و 350 مورد اضافی برای ذخیره دیتا روی ان جا داشت. سعی شده بود تمام توانایی های PDA ها را در سال 2002 یک جا روی ساعت عرضه کند.

2006 Microsoft Spot
مایکروسافت تحت فناوری آبجکتهای هوشمند شخصی یا Spot ساعت هوشمند خود را در سال 2006 عرضه کرد. به طور خودکار در هر جا که می رفتید ساعت تنظیم محلی می شد، ساعت را به شما می گفت و اعلام می کرد، پیام های هشدار و نیز پیام های فوری و حساس را به شما می داد، موسیقی تحت فرمت wma را پخش می کرد. اطلاعات از طریق موج رادیویی اف ام منتقل می شد. از طریق ام اس ان مسنجر و نیز آتلوک می شد به پیام ها و ساعات ملاقات نیز نگاهی انداخت. بدلیل کوچک بودن نمایشگر و اطلاعات کم نمایش داده شده و عدم استقبال، در سال 2008 پروژه جمع شد.

2007 Sony Ericsson MBW-150
سازگار کردن اطلاعات موبایل با ساعت فکر بکری بود که روی این ساعت سونی اریکسون بکار گرفته شد.از طریق بلوتوث با موبایل های سونی اریکسون سازگاری داده شده و بهم متصل می شدند. وقتی تلفن زنگ می خورد ساعت ویبره شده و می لرزید. اسم تماس گیرنده و شماره آن نشان داده می شد. پیام های دریافتی را نیز نشان می داد.

2009 Samsung S9110
این محصول سامسونگ، هم تلفن است و هم ساعت! در سال 2009 وقتی به بازار آمد، کوچکترین ساعت-تلفن جهان شناخته شد. صفحه لمسی 1.76 اینچ همراه با بلوتوث و پخش ام پی تری و نیز دریافت کننده ایمیل. 40 مگابایت حافظه داخلی داشته و اسپیکر داشته و صدای کاربر را شناخته و دستور را اجرا می کرد.

2010 iPod Nano
اگر دنبال ساعت با سیستم عامل iOS می خواهید تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک بند به آی پاد نانو ببندید و از تمام امکانات آن استفاده کنید.

2011 Wimm Watch
یکی از اولین ساعتهای مجهز به سیستم عامل آندروید است که بعدا در تابستان 2012 در شراکت با کمپانی های علاقمند، کیت خود را به انها داد.

2012 Sony Smartwatch
ساعت هوشمند سونی نقش دومین اسکرین را برای موبایل آندرویدی شما ایفا می کند. اخیرا سونی انرا آپدیت کرده و می گوید 200 اپ آندرویدی روی ان کار می کند. خواندن ایمیل ها، اس ام اس ها و وصل شدن به توئیتر و … را انجام می دهد.

digimobileco

2012 Pebble
پبل، بهترین ساعت هوشمند موجود در بازار است. با آندروید و اپل سازگاری دارد اما با بلک بری و ویندوز فعلا کار نمی کند. دادن هشدار نسبت به پیام های و تلفن های جدید، اس ام اس، آی مسیج، تقویم و پیام های فیس بوکی و توئیتری و … را در خود جای داده است.

2013 Martian Passport
دارای سرویس صوتی مشابه سیری siri اپل است که با صدای شما به موبایل وصل شده و تمام کارهای ممکن را انجام می دهد.

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای تاریخچه تصویری ساعتهای هوشمند بسته هستند

فواید سلامتی بخش چای سبز

چای سبز بومی چین و هند است که به دلیل اثرات آن بر سلامت قرن هاست که در جهان استفاده می شود ، اما در سال های اخیر در برخی جوامع مانند ایران محبوبیت یافته است. چای به عنوان پرمصرف ترین نوشیدنی پس از آب در جهان شناخته می شود. اگرچه 78% چای مصرفی در دنیا از نوع سیاه و تنها 20% چای سبز است. تمام انواع چای از جوشاندن برگ های خشک تهیه می شوند. درجه اکسیداسیون این برگ ها نوع چای را مشخص می کند. چای سبز از برگ های غیر اکسید شده تهیه می شود و کمترین میزان فراوری را دربین انواع چای دارد ؛ به همین دلیل از سالم ترین نوشیدنی های موجود بوده و دارای بیشترین مقادیر آنتی اکسیدان و پلی فنل های مفید است. چای سبز دم کرده که مواد شیرین کننده به آن افزوده نشده باشد، یک نوشیدنی فاقد کالری است. میزان کافئین موجود در آن نیز در کل نسبت به چای سیاه کمتر است.

خرید چای سبز

در طب سنتی چین و هند چای سبز با هدف کنترل خونریزی ، بهبود زخم ها ، کمک به فرایند هضم ، بهبود سلامت قلبی و روانی و تنظیم دمای بدن به کار می رفت. مطالعات اخیر نشان داده اند چای سبز دارای اثرات مفید بالقوه بر طیف وسیعی از اختلالات می باشد. البته تائید نهایی این فواید نیازمند مطالعات گسترده بیشتری است.

بر اساس مستندات انیستیتو ملی سرطان امریکا ، پلی فنل های موجود در چای از رشد تومور در مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی جلوگیری کرده و اثرات مخرب اشعه ماورا بنفش را خنثی می کنند. در جوامع با مصرف بالای چای سبز میزان سرطان کمتر است ، البته این مساله ممکن است به علت سبک کلی سالم تر زندگی این افراد باشد. اثرات مفید چای سبز بر انواع زیادی از سرطان ها گزارش شده است. البته مکانیسم دقیق این اثر هنوز مشخص نیست.

چای سبز می تواند بر بیماری های قلبی نیز موثر باشد. نتایج مطالعه ای در سال 2006 نشان دهنده ارتباط مصرف چای سبز با انواع مرگ و میر از جمله مرگ های مرتبط با اختلالات قلبی – عروقی است. نتایج مطالعات مشابه نیز این شواهد را تائید کرد. مطالعاتی که به بررسی ارتباط دیابت نوع 2 با مصرف چای سبز پرداخته اند نتایج متفاوتی را گزارش کرده اند. برخی مصرف چای سبز را با کاهش پیشرفت دیابت نوع 2 مرتبط دانسته اند ، درحالیکه برخی دیگر این موضوع را تائید نکرده اند.

اما نکته قابل توجه در مورد مصرف چای سبز تبلیغات گسترده مبنی بر اثرات آن بر کاهش وزن است. بر خلاف ادعاهای موجود چای سبز تنها می تواند اثرات کوچک و غیر چشمگیری در کاهش وزن افراد چاق داشته باشد و به عنوان ماده کاهنده وزن قابل توصیه نمی باشد.

علاوه بر این موارد مطالعات چای سبز را در پیشگیری از پوسیدگی های دندانی ، استرس ، خستگی مزمن ، اختلالات پوستی و بهبود آرتریت از طریق کاهش التهاب موثر دانسته اند.

مصرف چای سبز معمولا موارد منع خاصی ندارد. افراد با حساسیت زیاد به کافئین که عوارضی مانند بی خوابی ، استرس ، تحریک پذیری ، تهوع یا اختلالات معدی را تجربه می کنند و افراد دریافت کننده داروهای ضد انعقاد ، باید با احتیاط بیشتری چای سبز مصرف کنند. همچنین باید توجه داشت قرص های چای سبز مقادیر بالایی از مواد موثره را دارند که می توانند اثرات مضری نیز بر افراد مختلف داشته باشند. این امر به ویژه در زنان باردار یا شیردهی که مشکلات سلامتی مانند بیماری های قلبی ، فشار خون بالا ، اختلالات کبدی و کلیوی ، زخم های معده و اختلالات اضطرابی دارند باید مورد توجه خاص قرار بگیرد.

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای فواید سلامتی بخش چای سبز بسته هستند

انتقاد رضا صادقی به فیلمی از مرتضی پاشایی‎

انتقاد رضا صادقی به فیلمی از مرتضی پاشایی‎

دانلود سریال جدید
,انتقاد رضا صادقی,مرتضی پاشایی,فیلم بیمارستان مرتضی پاشایی,اخبار بازیگران،اخبار چهره ها،دنیای ستاره ها سریال ,موزیک, دانلود آهنگهای جدید,خواننده زیر زمینی,دانلود موسیقی

انتقاد رضا صادقی,مرتضی پاشایی,فیلم بیمارستان مرتضی پاشایی,اینستاگرام رضا صادقی,احسان خواجه امیری,تجمع در بیمارستان بهمن
با انتشار غیرمنصفانه فیلم مرتضی پاشایی در بیمارستان و شایعات زیاد پیرامون وی، رضا صادقی درصفحه شخصی خود ضمن انتقاد شدیدی که کرده، این افراد را حقیر و کوته فکر خواند.

رضا صادقی که به همراه احسان خواجه امیری به آرامگاه رفته و بر مزار پدر علی جعفری حاضر شدند عکس زیر را به همراه متنی در اینستاگرام خود منتشر کرد.سریال ,موزیک, دانلود آهنگهای جدید,خواننده زیر زمینی,دانلود موسیقی

سریال ,موزیک, دانلود آهنگهای جدید,خواننده زیر زمینی,دانلود موسیقی

امروز ، من و برادرم احسان ، و قبرستان سرد تهران …. و کلى دلتنگى .. خدا حافظ مرتضى .. حالا دیگه اینجا خبرى از درد نیست … خبرى از کبودى دست بخاطر جاى سوزن و سرم نیست … امروز در مسیر خبر پروازت رو دادن رفیق … خدا پدر على جعفرى رو رحمت کنه … براى شادى روح مرتضى و همه رفتگان این روز فاتحه بخونید …سریال ,موزیک, دانلود آهنگهای جدید,خواننده زیر زمینی,دانلود موسیقی

رضا صادقی که از دست برخی افراد سودجو و فرصت طلب بسیار ناراحت بود و با انتقاد از انتشار فیلم مرتضی پاشایی در بیمارستان در صفحه اینستاگرام خود چنین نوشت:سریال ,موزیک, دانلود آهنگهای جدید,خواننده زیر زمینی,دانلود موسیقی

,
من و تو اغوشت بگیر خدا ، میخوام بخوابم …. اخه تو تنها کسى بودى که دادى جوابم … من و تو اغوشت بگیر میخوام برات بخونم .. روى زمین چقد بده ، میخوام پیشت بمونم .. اوج بى شرفى وحقرت بود پخش اون تیکه فیلم از این جوون .. حرفى ندارم براى این بى صفتى فقط ، لعنت به دنیاى بد ، بى شرفى تا این حد ؟ در ضمن پست قبلى من رفتن من و احسان به خاکسپارى پدر بزرگوار دوستم على جعفرى بود ، متاسفم براى عده اندکى کوته فکر براى جمله هاى بى مغزشون … خدا بدادمون برسه …سریال ,موزیک, دانلود آهنگهای جدید,خواننده زیر زمینی,دانلود موسیقی

مصاحبه : با سلطان مشكی پوش رضا صادقی
مصاحبه با سلطان مشكی پوش رضا صادقی خاص می خواند: مشكی رنگ عشقه، مشكی end عاشقه، دندون عاریه، وایسا دنیا من می خوام پیاده شم.
خاص می پوشد: از دوران نوجوانی مشكی به تن كرد و دیگر در نیاورد.
خاص حرف می زند: چرا ما ایرانی ها معتقدیم مشكی رنگ عزاست و در مقابل، همه عرفا رنگ سیاه نیمه شب را برای خلوت با معبود بر می گزینند، چرا پارچه كعبه مشكی است؟ همه درویش، همه عارف، جای عاشق پس كجاست؟ و …
اما مثلی بیشتر خواننده ها نمی تواند كنسرت برگزار كند… این فصل مشترك رضا صادقی خواننده محبوب نسل جوان است با تمام خواننده ها به خصوص پاپ، همین موضوع و نیز لغو كنسرت های اروپایی وی ما را بر آن داشت به سراغش برویم و ساعاتی را هم كلام و شاید همنوا با او دلایل را بررسی كنیم.

كنسرت گذاشتن شما هم قصه‌ای شده، چرا اجازه كنسرت نمی‌دهند؟
صـادقی: والا یك عده بزرگوار هستند كه نمی‌خواهند ما فقط خوندنی شویم، دوست دارند بمونیم و موندنی باشیم.

یعنی چه؟
صـادقی: اقدام می‌كنیم بخونیم یعنی خوندنی شویم محض این‌كه نفس بكشیم ولی دوستان لطف دارند، می‌گویند شما نخون تا تو اذهان بمونی.

یعنی آثارتان به قدری در اوج قرار دارد كه برای حفظ آنها دیگر نباید بخوانید؟
صـادقی: باید برگشت به آثار آقای مولانا كه گاهی یك چیزهایی می‌گفت نقض و نقیض برای این‌كه مردم بدانند دنیا دست كیه… من هم این را گفتم تا عاقلان دانند.

اما جواب سوالم را ندادید؟
صـادقی: مولانا یك روز سر تا پایش را آغشته به مِی‌ می‌كند، جلوی در مسجد می‌ایستد بعد از او می‌پرسند چرا این كار را كردی؟ جواب می‌دهد: نشستم فكر كردم، آن‌قدر عمر ندارم كه تمام گناهانم را پاك كنم، می‌خواهم این‌گونه دهان مردم را باز كنم بلكه بخشی از گناهانم آمرزیده شود، نقل من هم همینه عده‌ای بزرگوار به فكر عاقبت من هستند، می‌گویند خودش را ضایع نكند با این همه خوندن، ما نگذاریم بخوند تا موندنی شود.

پس دلشان بیشتر از خودتان برای شما می‌سوزد؟
صادقی: یقینا.

لغو كنسرت‌های اروپایی هم به همین منوال است؟
صـادقی: كنسرت‌های اروپایی به دلیل ناهماهنگی‌هایی كه مقصر اصلی آن خود هستیم نه هیچكس دیگر لغو شد، دوستان برنامه‌ریز، در سوئد كمی دیر اقدام كردند، من هم جزو آن دسته از آدم‌هایی نیستم كه عشق خارج شدن از مملكتم را داشته باشم از این رو دوست دارم اگر كنسرتی در خارج دارم درست و روی اصول برگزار شود.

یعنی اصلا به سرتان هم نمی‌زند از كشور برای همیشه خارج شوید؟ (اشاره به برنامه شب شیشه‌ای)
صـادقی: نمی‌شود، یعنی این‌جا یك چیزی دارد كه نمی‌گذارد، آدم را پایبند كرده.

پس چراغتان در این خانه می‌سوزد؟
صـادقی: بله، مهم هم نیست چه جرمی و گناهی این سزایش است، هر چند خیلی دوست دارم برای ایرانی‌های سرتاسر دنیا اجرا كنم، افتخار است برای من ولی به حساب روزهای سخت پشت سر گذاشته شده، نمی‌گذارم.

چطور؟
صـادقی: من خیلی روزهای سختی را گذراندم كه به این جایگاه صفر كنونی رسیدم، حالا كی عمرم جواب بدهد كه بروم روی جایگاه پنج یا ده و خیلی شاهكار كنم بشود بیست، از این رو نمی‌خواهم این راه پرمشقتی كه طی كردم با یك سفر بدون برنامه‌ریزی شده، خودم را داخل منگنه كنم كه خیلی چیزهای دیگر خراب شود.

برگزاری كنسرت‌های اروپایی كنسل شد یا به تعویق افتاد؟
صـادقی: حتما، فرصتش پیش بیاید اجرا خواهم داشت.

زمانش مشخص نیست؟
صـادقی: نه، فعلا موكول شده، اما دقیق مشخص نیست.

در همان كشورها، مثل سوئد و…؟
صـادقی: چند كشور دیگر هم اضافه شده، هلند، سوئد و احتمالا كانادا…

استقبال در این كشورها چگونه است؟
صـادقی: مردمان آنجا بیش از این‌كه یك خواننده را ببینند یا یك موزیك بشنوند می‌آیند یك ایرانی را ببینند كه از مملكتشان آمده كه حرف‌هایش، نوع نگاه كردنش و حتی نوع دست دادنش مثل همان كسانی است كه خودشان در زندگیشان داشتند.

پس كیفیت كار خیلی برایشان مهم نیست؟
صـادقی: چرا ولی در وهله دوم، بالاخره برایشان اهمیت دارد كسی كه از ایران می‌رود «شكلاتی شكلاتی» می‌خواند یا یك چیز درست و حسابی كه در شان موسیقی باشد. خوب می‌دانید ایرانی‌های خارج از كشور برای گذران زندگی خیلی زحمت می‌كشند و همین موضوع زنجیری است به دست و پایشان كه كشیدن و باز كردن زنجیر برای آمدن به كنسرت آنها را كمی حساس‌تر می‌كند كه با دقت بیشتری كار را آنالیز كنند.

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌ها برای انتقاد رضا صادقی به فیلمی از مرتضی پاشایی‎ بسته هستند

ساز معرفت اندوز

گفت وگو با استاد «همایون خرم » درس آموخته مكتب صبا


فروش وی اس تی

چنانچه بگوییم «صبا» نیمای آهنگ ایرانی است پر بیراه نگفتیم؛ وی به مانند نیما در شعر، انقلابی در ساختار و محتوای موزیک ایرانی ایجاد كرد، آنچنان كه سبك مكتب آهنگ عهد ناصری را كاملا از مسیر قبلی خویش خارج كرد. «ابوالحسن صبا» با وجود احاطه بی مثل بر سنت مدرسی آهنگ اصیل ایرانی با وجود درك محضر همه سرآمدان موسیقی عهد ناصری ، اما آن را پاسخگوی مقتضیات زمانی قلمداد نمی كرد؛ ضربموسیقی شرایط نوین را بسیار مفرق و تندتر از ضربموزیک شرایط عهد ناصری قلمداد می كرد، پس به دنبال راهی بود كه با آن سازی نو توان زد… صبا در این راه آنچنان موفق بود كه عمده نوازندگان موسیقی دانان برجسته بعد از وی در سازهای گوناگون ، مانند حسن كسایی فرامز پایور، حسین تهرانی حبیب الله بدیعی ، پرویز یاحقی حسین ملك ، داریوش صفوت ، اسدالله ملك حتی بنان كه هركدام از آنان جریان ساز قطبی در آهنگ معاصر ایرانی محسوب می شدند، تحت تاثیر مستقیم وی بودند.

خانه تكانی و تحولی كه «صبا» در موزیک ایرانی ایجاد كرد، تحولی صوری نبود، بلكه این مقوله كاملا بنیانی بنیادین بود.

مكتب دیدگان درس آموختگان مكتب صبا بطور كلی بر دو قسم تقسیم می شوند، یك دسته كسانی هستند كه از نزدیك محضر صبا را درك كردند و تحت تاؤیر مستقیم وی واقع شده بودند، دسته دوم كسانی بودند كه با وجود اینكه از نزدیك محضر صبا را درك نكردند اما كاملا به درك لبالب و هسته اصلی پیام صبا و نیز به ادامه راه وی نهایتا جریان آفرینی در این عرصه پرداختند.

«مهندس همایون خرم » از معدود درس آموختگان صبا است كه محضر وی را از نزدیك كاملا درك كرد هم به جریان سازی در این عرصه پرداخت .

از استاد سوال كردم «شنیده ام عنوان مهندس در پسوند اسم شما بخاطر علاقه مادر شما به مهندس شدن شما بوده ، گویی از خردسالی به شما مهندس می گفتند!» «نخیر! بنده تحصیلاتم مهندسی بوده است !»

انصافا استاد مهندس همایون خرم از قریحه ذاتی مهندسی خاصی برخورداراست ؛ تكنیك های آهنگ سازی او در نیم قرن اخیر بسیار مهندسانه بوده است به راستی وی همواره حق شاگردی نیمای موسیقی ایران «ابوالحسن صبا» را به جای آورده است .

به مناسبت قریب به نیم قرن خاموشی مراد استادش «صبا» با وی به گفت وگو نشستیم .مرحوم صبا در زمان ی ظهور كردند كه ساز «ویلون » سازی مهجور بود این ساز «تار» بود كه حاكمیت تام داشت؛ به عبارتی «تار نوازی » جریانی غالب بود. شاگردان آقا حسینقلی و میرزا عبدالله خصوصاص درویش خان كه مرحوم صبا از محضر هر سه بزرگوار بهره گرفتند چنان خوش درخشیده بودند كه مجال جریان آفرینی و جریان سازی آن هم در سازی مانند ویلون كه سازی غیربومی بود طبعا پدید نیامد، ولی بعد از پدید آمدن مكتب صبا «ویلون » تا میزانی سازی رسمی قلمداد می شود و حداقل یك نسل ویلونیست تربیت می شود. این تحول را در موسیقی ایرانی چگونه بررسی می كنید؟

پیش از هرچیز خوب است ، برای بررسی این پدیده از عنوان ساز رسمی برای ساز ویلون استفاده نشود. بطور كلی بهتر است بگوییم كه «ویلون یك ساز غربی بوده است كه مرحوم صبا این ساز را چنان با موسیقی ایرانی مانوس كرد كه آن را می توان یك ساز ایرانی شده قلمداد كرد كه قابل مصرف برای اجرای همه مقام ها دستگاه های ایرانی به بهترین وجه است .»

پس سازی بوده كه می شده از آن برای امکانات موسیقی ایرانی بهره گرفت؛ بطور كلی چنانچه هر سازی موقعیتی پیدا كند كه تمام بخش های موسیقی ایرانی را به بهترین وضع بازتاب پوشش دهد، قطعا باید ما برای نشان دادن آهنگ ایرانی استفاده كنیم . این مساله یی بود كه در نظر مرحوم صبا استاد ایشان «استاد كلنل وزیری »مد نظر قرار گرفت و آن را درك كردند و این ساز را ارایه دادند. به اضافه اینكه فهمیدند وجود این ساز برای «بداهه نوازی »، مانند دیگر سازهای اصلی و اصیل ایرانی مناسب است ؛ همين طور این ساز در اركستر هم می تواند در به دست آمدن ولوم زیبا از اركستر، نقش سازنده مناسبی را ایفا كند. این بود دلیل استفاده از این ساز در آن سال ها.

پس باید این را گفت كه ۱ ویلون به توسط «صبا» و نیز از طریق «وزیری »، یك ساز غربی ایرانی شده شد چون توانست تمام مقام ها را به نحو احسن به گوش شنونده ایرانی برساند و آنان لذت ببرند از نوای سه گاه چهارگاه ویلون همان گونه لذت ببرند كه از دیگر سازهای ایرانی می برند. نتیجه اینكه این ساز به جد بیان شد و توانست جای بهتر ی را در بین سازهای ایرانی كسب كند.

استاد! به نظر جنابعالی اساساص ساز «ویلون » چه خصوصیات یی داشت كه قابلیت صدادهی موسیقی ایرانی را توانست در داخل خویش نشان دهد؟

سوال بجایی است . ساز ویلون به واسطه اینكه سازی «آرشه یی » نه ضربی نه زخمه یی است ، سازی مضرابی نیست كه نت ها مقطع باشند، بلكه می توانید یك نت را بطور ممتد بكشید. این خاصیتی است كه در سازهای دیگر مانند «تار» و «سنتور» با گرفتن «ریز» امكان پذیر است.در این سازهای مضرابی اگر بخواهید از یك نت به نت دیگر بروید نمی توانید مانند ویلون اصطلاحا به صورت «مالشی » بروید و نیز آن تاثیر مالش ناله یی كه در ویلون وجود دارد بخاطر فقدان كمان كه ویژگی ویلون است در آن سازهای مضرابی وجود ندارد.

در اینجا بجاست كه یك بحث تاریخی را بیان كنیم . ویلون نوازی در موسیقی ایرانی پیش از مرحوم صبا وجود داشت بطور مثال «ركن الدین مختاری » «حسین یاحقی » و… از نمونه های بارز آن بودند، اما نیك پیداست كه ویلون نوازی ما از همان سبك قدمایی كمانچه نوازی پیروی می كرد، یعنی ویلون نوازان سعی بر آن داشتند كه همان شیوه سبك های كمانچه نوازی را در نوازندگی ویلون پیاده كنند، تا جایی كه در این سبك ویلون نوازی متاؤر از كمانچه نوازی ، در پرده گیری از بالا دست به پایین دست عدول نمی كردند. مرحوم صبا چه تحولی در این عرصه به وجود آوردند كه نیز امکانات صدادهی خودساز ویلون لطمه نبیند و هم امکانات بومی نوای ایرانی در داخل این ساز وجود داشته باشد؟

پرسش بهتر ی است . افراد دیگر كه ساز ویلون را استفاده كردند، بخاطر اینكه قبلا نوازنده كمانچه بودند، در واقع ویلون را كمانچه وار می نواختند! حال اینكه صبا اما با ارایه طریق آقـای كلنل وزیری نیز با آن كنكاش خلاقیتی كه خودش داشت ، چنان كه با همه نوازندگان ویلون غربی ]كه در آن موقع ایران بودند و نوازندگان ویلون غربی نواز رابطه داشت ، یك تكنیك معقولی را پیاده كرد. متوجه باشید! معقول كه می گویم یعنی نه فقط مساله این باشد كه تكنیك غربی را عینا منتقل كند، بلكه تكنیكی را با توجه به معین ات ایرانی ارایه داد كه مناسب ، متناسب معتدل و معقول باشد.

پس با این كار «صبا» ساز كمانچه را با ویلون از نظر صدادهی جدا كرد و در عین حال یك ساز نو ایرانی شده در موسیقی ایرانی پدید آمد. بدون اینكه لطمه یی به سازهای دیگر زده بشود، ویلون خودش به عنوان یك ساز جدید شروع به کار كرد.

استاد صبا ممکن است از معدود موسیقی دانانی است كه عمده سبك ها و روش های مكتب قدما را نه فقط در یك ساز بلكه در همه سازها، آن در محضر بزرگترین اساتید زمانه آموخت . كمتر موسیقی دانی است كه از این حسن اتفاق بهره مند شده است . حتی به جرات می توان گفت : استاد وی «كلنل وزیری » مانند ایشان این تمام احاطه به نحله های گوناگون موزیک ایرانی ، نداشت . ولی با وجود این احاطه و تجربه اندوزی بی شبیه ، صبا یك فاصله بنیادینی با آن سنت می گیرد.

چه خلایی استاد صبا در موسیقی اصیل ایرانی دید كه به فكر چنین تحول و رنسانس موسیقی ایی شدند؟

در واقع می شود گفت كه آن خلا همان تكرار مكررات بود. معمول بود كه موسیقی دانانی نیز سعی می كردند آنچه را كه از قدما گرفتند، به نحوی پس بدهند، می توانیم بگوییم كه كسانی كه چیزی را بگیرند و همان را پس بدهند، اینها در واقع همان یاد گرفته ها را می گیرند و پس می دهند.

دوری است كه تكرار می شود!

بله ! این همان ضبط صوت است ! پس تكرار این مكررات خسته آور است . صبا استادش كلنل وزیری درپیدا کردن د كه با توجه به باید جلو رفت أ چنین توجه ی به وقت بود كه آنقدر ایشان را برجسته می كند كه شاگردان زیادی را مجذوب خود می كند با این ساز ایرانی شده ویلون توانستند این حقیقت را نشان دهند «كه باید متناسب با زمان بود» نهایتا تحولی را در عرصه موسیقی به وجود آورند.

اما استاد ایشان «درویش خان » نیز بسیار نوآور بودند. سوالی كه بیان است ، این است كه به هر حال مرحوم صبا سبك و مكتبش در راستای مرحوم درویش خان است یا سبك و مكتبی نوین نوآوری كردند!

چون ساز مرحوم صبا مفرق بود تحول وی هم معطوف به «ویلون » بود، طبعا شیوه تكنیكی كه هم به لحاظ اجرایی برای این ساز در نظر گرفته بودند، بسیار مفرق با ساز تار و سه تار است . با وجود اینكه ایشان ساز تار سه تار را بسیار خوش می نواختند و با وجود حفظ روش قدما، ایشان نوآوری و خلاقیت های خویش را هم به منصه ظهور تبدیل كردند.

حال به این دو پدیده «تحول » و «نوآوری » می پردازیم . بطور كلی مرحوم صبا چه نوآوری در عرصه موزیک بنیان گذاشتند؟

مرحوم صبا بخاطر اینكه از شاگردان آقا میرزا عبدالله در ساز سه تار و شاگرد بهتر آقا حسینقلی در تار بود همين طور شاگرد خوب تار و سه تار در مكتب درویش خان بود.

در كمانچه شاگرد «حسین اسماعیل زاده »، در ضرب شاگرد «حاجی خان ضرب گیر»، در نی شاگرد «نایب اسدالله »، در سنتور شاگرد «علی اكبر شاهی » و تا میزانی «سماع حضور» بودند! كه این اساتید در ساز خویش سرآمد بودند، صبا نیز شاگرد درجه یك آنها بود!

بله ! در واقع در عرصه سنتور با استاد حبیب سماعی پسر «سماع حضور» معاشرت تنگاتنگ داشت تا بتواند محضر پدر حبیب یعنی «سماع حضور» را درك كند. همواره سعی می كرد از امثال «حبیب سماعی » نهایت استفاده را ببرد تا بتواند تجربه در این سازها بیابد.حتی می توان وی را احیا كننده سنتور در آن زمان نامید.

باید بپذیریم كه «حبیب سماعی » چندان برای احیای این ساز كوشا نبود، بلكه همكاری وی با صبا باعث شد كه این ساز متروك ایرانی ، بار دیگر به كار گرفته شود، حتی صبا برای «حبیب » كلاس درس می گذارد تا وی به تدریس بپردازد )بگذریم از اینكه «حبیب » چندان دل دماغ تدریس را نداشت (، حتی «حبیب » می گفت كسی می خواهد با اصول سنتورنوازی آشنا شود. اول باید پیش «صبا» برود بعد…، بگذریم .

به هرحال «صبا» با این نوع درس آموزی می خواست بیشتر معرفت بیاموزاند. همان معرفتی كه ایشان بارها به من آموختند و ایشان همواره تاكید می كردند كه یادگیری یك مساله است و معرفت آموزی مساله دیگری است كه باید آن را كسب كرد. بنده پیش از اینكه ایشان مرحوم شوند، دو سال به محضر خدمت ایشان میرفت م ، همواره بر معرفت موسیقایی تاكید می كردند.

ایشان بعد از یاددادن تمام ردیف ها و بعد از به سرانجام رسانیدن این ردیف ها، نت ها را خود می نوشتند و به شاگرد می دادند، بعد از آن ایشان معرفت موزیک به محصلان می آموخت .

پس ایشان این معرفت موسیقایی را پیدا كرده بودند و با توجه به این معرفت عمیق دقیق از موزیک ایرانی توانست چیزی به نام موزیک ردیفی ایرانی ارایه دهد كه این ردیف ها )اما ( عصاره آن چیزهایی بود كه تا آن زمان به ایشان رسیده بود با توجه به زمان و با تشخیص اینكه الان این گوشه ها می تواند روحی تازه به پیكره موسیقی ایرانی بدهد، توانست تحولی در آهنگ ایرانی ایجاد كند، این خدمت بسیار بزرگی بود. تا جایی كه تعدادی از شاگردان صبا بعدها از تاثیرگذاران موسیقی ایرانی شدند، آن شاگردان بودند كه اركستری مانند اركستر گلها را تشكیل دادند. همچنین عمده آهنگ سازان سرشناس از شاگردان وی بودند. نتیجه اینكه این شاگردان صبا بودند كه سلسله موسیقی ایرانی را به دست بگیرند.

آیا این نوآوری ها و تحول مرحوم صبا، سنت گرایان موسیقی ایرانی كه در راستای سنت قدما قدم برمی داشتند را برانگیخت ؟ آیا اکنون این مخالفت ها بطور جدی ادامه دارد؟

طبیعی است هر چیزی كه متولد شود، در اوایل بوسیله كسانی كه نوآور نیستند، مورد انتقاد مخالفت قرار می گیرد، چون چنین نوآوری هایی را لطمه مانعی برای كار بار خود و صد اما مانعی برای خود موزیک می دانستند. اما هنر موسیقی ، هنری است كه باید كادرها شكسته شود نیز از كادرها بیرون بیاییم منتها با حفظ اصالت ها.

بله مخالفت هایی در آن زمان بود تا به حال هم این مخالفت ها ادامه دارد. ولی هم اکنون قریب به اتفاق متوجه شده اند كه چنانچه آن راهی كه آقامیرزا عبدالله در یك قرن پیش طی كرده همچنان ادامه پیدا می كرد، ما مجبور بودیم كه همان راه را دایما ادامه دهیم و به تكرار مكررات می پرداختیم و نهایت تمام را از آهنگ ایرانی دلزده می كردیم .

شیوه تعلیمی مرحوم صبا در زمینه روش ویولون چگونه بود؟

در كلاس ایشان اول به تدریس اصول ویولون می پرداختند، با توجه به یك تكنیك معقولی كه در موسیقی ایرانی باید ارایه داده شود بعد ایشان به اجرای ردیف های خودشان می پرداختند. در آموزش این نوع ردیف ، اگر كسی می توانست آن را بخوب ی یاد بگیرد و بنوازد به عبارتی از پشتكار نشان دهد طبعا پیشرفت می كرد. اما چنانچه كسی به مشكلی برمی خورد، آن را رها می كرد، چرا كه مشكلات اجرایی تكنیكی این ساز عمدتا افراد را پراكنده می كرد، گفتم مگر كسانی كه پشتكار از نشان می دادند علاقه نشان می دادند.

ردیف و كتاب دوم كه تمام می شد، تازه كتاب سوم شروع می شد. كتاب سوم در بردارنده قطعاتی بود كه باز معطوف به زحمت فراوان هنرجو بود كه تكنیك آن به میزانی رسیده باشد كه بتواند آن قطعات را اجرا كند.

همان گونه كه اشاره كردید مرحوم «صبا» همواره متناسب با مقتضیات زمانی جلو میرفت ند، با توجه به اینكه مرحوم صبا تنها معطوف به یك دوره زمانی نبودند، اگر وضعیت حال حاضر موسیقی را می دیدند چه اقداماتی در این عرصه انجام می دادند؟

سوال بهتر ی است . ایشان در همان اواخر عمر شروع به نگارش آوازهایی كردند كه هم در نوآوری هم در حفظ اصالت می خواهد كوشا باشد این راه را می خواهد باز بگذارد و دیگران ی بیایند راه را ادامه بدهند. من یآدم هست كه در مجله «موزیك » ایشان شروع به نت نگاری كرده و از قضا از «همایون » شروع كرده بودند می خواستند همچنین بر روی مقامات نوآوری كنند و آن را تدوین كنند كه متاسفانه اجل به ایشان مهلت نداد.

اما بنده با همان متد مجموعه یی با عنوان سیری در دوازده مقام تدوین و در قالب جزوه و نوار منتشر كردم . ایشان هم در ردیف راست كوك هم چپ كوك ، نت نگاشتند و بنده نیز بر طبق آموزه های ایشان ردیفی را تدوین كردم .ضمن اینكه كتاب سوم را مشغول تست تدوین هستم .

در انتها چنانچه سخنی ناگفته مانده بفرمایید!

یآدم هست كه كتاب سوم را مرحوم صبا به من درس می دادند كه به چهار مضراب اصفهان رسیدیم آنهایی كه اهل موسیقی هستند می دادند كه نواختن این قطعه در عین قشنگ یی ، كاری مشكل پیچیده است.

همین كه ایشان مشغول آزمایش تدریس بودند، در حین نواختن آرشه را كنار كشیدند كمی فكر كردند به من گفتند كه دیگر بس است ! تست تمام شد می توانید بروید! نشان می داد كه استاد خود در این وادی به مشكلی برمیل کردن د بنده هم كلاس را ترك كردم ، اما دفعه بعد كه خدمت ایشان رفتم چنان چهارمضرابی نواختند كه من مسحور مدهوش شدم !

این نشان می داد كه حتی «صبا» هم را یك هنرجو می دانست كه باید روز به روز به كمال برسد نباید در این راه مغرور بود.این درسی بود كه من از «صبا» گرفتم كه همواره باید در این راه مغرور نبود و متواضع بود و همواره باید هنرجو بود.

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای ساز معرفت اندوز بسته هستند

اموزش مقدماتی شبکه

هاست و دامنه چیست؟

اگر شما یک کاربر ابتدایی هستید بهتر است بدانید هاست چیست و چه فرقی با دامنه دارد. در این مقاله نکاتی درباره هاست و دامنه ذکر خواهم کرد.

دامنه چیست؟ به آدرس های سایت دامنه می گویند. مانند www.google.com که دامنه آن google.com است. شاید اجزای هر URL را بدانید ولی دامنه یکی از مهم ترین قسمت های سایت و URL است. برای مثال دامنه زیر را ببینید:

https://www.bsi.ir

پسوند IR ، پسوند این دامنه است ولی دقت کنید:

https://www.bsi.ir/default.aspx

aspx پسوند فایل default و IR پسوند دامنه ماست. خب حالا فرق .com و .net و .ir و … در چیست؟ هر یک از پسوند های دامنه معنای خاصی دارد. مثلا پسوند .ac.com یا ac.ir را برای دانشگاه ها و موسسات آموزش می گذارند. هر دامنه بسته به نوع خود در سازمان مربوطه و هر سازمان اجازه اجاره آن را از سازمان خاصی می گیرد. برای مثال برای ثبت دامنه phpassistant.ir ، ما باید به سازمان نیک مراجعه کنیم تا آن را برای ما ثبت کنند. دامنه هایی با پسوند عمومی مثل net یا com در سازمانی به نام Domain Name Register Center ثبت می شود. اگر شما بخواهید دامنه ای ثبت کنید مشخصات شما را می خواهند. خواستن مشخصات به این دلیل است که مشخصات شما در پایگاه Whois ثبت شود و از دزدیده شدن دامنه شما جلوگیری شود. Whois چیست؟ کجاست؟ Whois یک پایگاه وابسته به سازمان ثبت دامنه است که با جستجوی هر دامنه DNS ، نام مشخصات مالک و نام ثبت کننده نمایش داده می شود که آن را در سایت های اجاره دامنه حتما دیده اید.

هاست لینوکس

DNS دامنه چیست؟ مانند آجرهای یک خانه است. آدرس DNS ها ممکن است به صورت زیر باشد:

ns1.server.com
ns2.server.com

DNS برای این که هاست شما به دامنه شما مربوط شود ، تنظیم می شود. سرور های ns1 ممکن است قطع باشند به همین دلیل باید ns2 کار کند. اگر به هر دلیلی Data Center هاست شما از بین برود ، DNS های شما نیز از بین می روند تا دامنه بدون هاست شما دزدیده نشود.

هاست یا Host یعنی چه؟ با توضیحات بالا فهمیدید که هاست و دامنه به یک دیگر وابسته اند. هاست (Host) در زبان انگلیسی به معنی میزبان است. یعنی میزبانی سایت شما برعهده شرکتی است که شما انتخاب کردید. Host یک کامپیوتر تحت شبکه است که توسط cpanel سایت شما کنترل می شود. محتوای این کامپیوتر یک سیستم عامل است که شما انتخاب کردید لینوکس یا ویندوز. و در درایو های دیگر محتوایی که شما از طریق cpanel برای سایت خود ریخته اید وجود دارد. پس Host هم یک کامپیوتر است که با وسایل جانبی پیشرفته و مودم های مخصوص ، به cpanel متصل شده و در شبکه اینترنت پخش می شود. برای این هاست ها باید حتما DNS دامنه تنظیم شود. ممکن است بگویید من و دوستم از یک هاست خریده ایم ولی DNS هایمان فرقی ندارد. چرا؟ DNS پرتکول خاصی ندارد و تنظیمات DNS نیز توسط مرورگر ها قابل مشاهده نیست. DNS فقط شامل یک نشانی نیست بلکه به طور اتوماتیک یوزرنیم و پسورد هاست مربوطه نیز در هاست ها به آدرس DNS فرستاده می شود تا بتوان کنترل DNS را در دست گرفت.

هاست VPS چیست؟ هاست VPS فقط در یک کامپیوتر اجرا می شود و توسط سخت افزار های مخصوص مجازی سازی می شود. یک سوپر کامپیوتر وظیفه چندین کامپیوتر را دارد و به هر سایت مقداری رم و فضا اختصاص می دهد. این هاست ها معمولا گران هستند ولی سرعت آن ها بیش از بقیه هاست است. هاست VPS معمولا برای سازمان های هاستینگ خیلی قوی و پرمشتری گذاشته می شود.

Data Center چیست؟ وقتی سایت هایی مثل فیس بوک تا این حد بازدید دارند خب بدیهیست که اگر بخواهند تمام اطلاعات میلیون ها کاربر را بر روی یک کامپیوتر هاست مجازی یا هاست معمولی ذخیره کنند کامپیوتر بلافاصله کرش کرده و تمام اطلاعات کاربران در عرض یک چشم به هم زدن از بین می رود. پس باید جهت کمتر شدن هزینه و افزایش مقدار فضا آن ها را به قسمت های مختلفی که شبیه کابل های برق هستند و در آن اطلاعات 0 و 1 رد و بدل می شود. هر هاست معمولی مجازی یا هر نوع هاست باید یک یا چند Data Center داشته باشد.
امتیاز کسب شده این مطلب
[Total: 11 Average: 3.4]
برچسب‌ها:
دامنه
دامنه چیست
هاست
هاست چیست
هاست مجازی
هاست معمولی
Share 0
Tweet
Share 0
Share 1
Share

قبلی
راهنمای نصب اوبونتو 10.10 بدون نیاز به پارتیشن بندی
بعدی
قالب فارسی Schemer Mag برای وردپرس

مطالب مرتبط

“امن.بازار” اولین سایت در جهان با دامنه فارسی
“امن.بازار” اولین سایت در جهان با دامنه فارسی
۱۵ مرداد ۱۳۹۳
اثاث‌کشی از WordPress.com به WordPress.org
اثاث‌کشی از WordPress.com به WordPress.org
۰۵ شهریور ۱۳۹۲
شکایت مایکروسافت علیه دلال های دامنه
شکایت مایکروسافت علیه دلال های دامنه
۰۴ خرداد ۱۳۹۲

42 نظر

1
محمدرضا رشيدي
۲۸ دی ۱۳۸۹ در ۱۵:۲۴

مرسی
پاسخ
2
جاوید
۲۹ دی ۱۳۸۹ در ۰۵:۲۳

توضیح VPS و Datacenter به این شکل نیست.
پاسخ
3
مصطفی
۱ بهمن ۱۳۸۹ در ۱۶:۳۸

یه چیزی هست بهش می گن easy to understand . بیشتر دربارش تحقیق کن
پاسخ
4
مهران
۲ بهمن ۱۳۸۹ در ۰۹:۴۶

اگر بخوای بگی این مطلب آموزندست باید بگم ( فقط قسمت دامنه ) اونم با آبانتاژ

بقیه مطالب 80 درصد اشتباه بوده و لازم است تا بیشتر در موردشون تحقیق بکنی
البته اگر 12 سالتونه حله تا برسی به سن ما بیل گیتس شدی !
ما 12 سالمون بود تازه آتاری و کومودور خریده بودن رفیقامون ! باهاش بازی میکردیم !

موفق باشید
مهران
پاسخ
5
شاهرخی
۶ بهمن ۱۳۸۹ در ۱۰:۲۶

مرسی جالب بود
پاسخ
6
مصطفی
۲۴ فروردین ۱۳۹۰ در ۲۰:۱۵

man khode URL mikham bedonam chie?
پاسخ
6.1
ITTeach
۲۵ فروردین ۱۳۹۰ در ۰۹:۴۴

يوآر‌ال همان آدرس اينترنتي هستش شما با وارد كردن آدرس گوياآي‌تي gooyait.com وارد اين صفحه شديد كه به همون آدرس يوآر‌ال ميگن
پاسخ
7
maziar
۱۱ شهریور ۱۳۹۰ در ۰۰:۳۹

from: آدرسی که می خواهید از آن ایمیل ارسال شود
to: آدرس ایمیل گیرنده
host: نام کامل یا آدرس آی پی سرویس دهنده ایمیل
username: آدرس کامل ایمیل فرستنده
password: رمز عبور اکانت ایمیل فرستنده
——————————————–
require_once “Mail.php”;

$from = “Sandra Sender “;
$to = “Ramona Recipient “;
$subject = “Hi!”;
$body = “Hi,\n\nHow are you?”;

$host = “mail.example.com”;
$username = “smtp_username”;
$password = “smtp_password”;

$headers = array (‘From’ => $from,
‘To’ => $to,
‘Subject’ => $subject);
$smtp = Mail::factory(‘smtp’,
array (‘host’ => $host,
‘auth’ => true,
‘username’ => $username,
‘password’ => $password));

$mail = $smtp->send($to, $headers, $body);

if (PEAR::isError($mail))
echo(“” . $mail->getMessage() . “”);
else
echo(“Message successfully sent!”);

?>
سلام خسته نباشید میشه کمکم کنید توی کد php بالا
من 1سایت دارم قسمت نظرات گذاشتم مثله همین که الن دارم براتون پر میکنم میشه بهم کمک کنید من قسمتهای from,$to,$host, $username, $password چی باید پر کنم تا این کار کنه . آدرس میلی که ساختم میخوام بیادش توی اون نامه هام info@shimisanaat.com و پسوردش مثلا ali لطفا کمک کنید این 5تا متغیر چطوری پر کنم که کار کنه
پاسخ
8
سعید
۷ آبان ۱۳۹۰ در ۱۴:۲۶

ممنون
پاسخ
9
محمد
۲۰ دی ۱۳۹۰ در ۰۵:۱۷

از این نمونه اصطلاحات زیاد شنیدم.ولی اهمیت نمیدادم تا اینکه یه دفعه برام جالب شد.با این همه حال من هیچی نفهمیدم…
پاسخ
9.1
فاطمه
۳۰ بهمن ۱۳۹۲ در ۲۳:۲۷

والا من ک هیچی نفهمیدم ولی خدا پدر مادر اقای ابراهیم درویشو بیامرزه با لینکاش…
در هر صورت ممنون…..
پاسخ
10
sitroweb
۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ در ۰۹:۰۵

حضور مدیریت محترم وب سایت

احتراما به عرض میرسانیم مجموعه سیترووب در نظر دارد در صورت تمایل جنابعالی به گذاشتن بنر یا لینک وب سایت این مجموعه در سایتتان، نسبت به واگذاری یک پنل ارسال پیام کوتاه با شماره اختصاصی و امکان اتصال به وب سایتتان را به صورت رایگان به شما تقدیم کند. درصورت تمایل یا دریافت اطلاعات بیشتر این طرح، از یکی از راههای ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید.
http://www.sitroweb.com/link_trf.php
info@sitroweb.com
0711-2341113
با تشکر- مجموعه سیترووب
پاسخ
10.1
ITTeach
۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ در ۱۱:۱۰

با سلام
لطفا با اين ايميل در تماس باشيد
gooyait@gmail.com
پاسخ
11
mamad
۹ خرداد ۱۳۹۱ در ۱۴:۰۲

خوبه ولی نتونستی قشنگ مطلبتو بیان کنی در ضمن یه شسمت هاش هم اشت بود ولی بازم دمت گرم
پاسخ
12
tesna
۱۳ تیر ۱۳۹۱ در ۱۸:۴۷

واقعا عالی بود.
پاسخ
13
مری
۲۱ آذر ۱۳۹۱ در ۱۳:۵۸

از مطالب گفته شده نهایت استفاده رو بردم واقعا کمکم کردی واقعا لذت بردم با سن کمت روی همه رو بردیا افرین ،خیلیم خوب توضیح دادی
پاسخ
14
لعیا
۲۶ آذر ۱۳۹۱ در ۲۰:۰۸

به خودتون هم اولین بار اینجوری توضیح دادن؟ یعنی easy to understand?
پاسخ
15
الیزه
۹ اسفند ۱۳۹۱ در ۲۰:۲۶

مطلبتون عالی و کامل بود .
پاسخ
16
MM888
۱۰ اسفند ۱۳۹۱ در ۱۰:۵۹

سلام. من یه دامین دارم. دنبال یه هاست رایگان می گردم.
میشه بگید بهترین هاست رایگان برای من چیه؟
پاسخ
17
رویا
۱۶ اسفند ۱۳۹۱ در ۲۲:۵۶

ممنون بدردم خورد
پاسخ
18
داش سعید
۱۰ فروردین ۱۳۹۲ در ۲۱:۱۷

سلام . من هیچی نمیدونم . تو سایت سازی مثل شلغم میمونم .
میخوام یاد بگیرم یعنی در اصل علاقه دارم اما الان یک هفته است که توانترنت هی مقاله های بی درو پیکر میخونم واسه آموزش . از آخرم هیچی به هیچی .
./ یکی بی زحمت یه کمک یبکنه یا حداقل بگه از کجا چجوری باس شرو کنم .
پاسخ
18.1
بهار
۲۸ مرداد ۱۳۹۳ در ۰۰:۲۸

داش سعید شما باید کلاس طراحی وب سایت بری با سرچ نو اینرنت نمیتونی شروع کنی . البته همراه کلاس سرچ و تحقیقو فراموش نکن چون تو کلاسا هم همه رو نمیگن بخاطر وقت کم
موفق باشی
پاسخ
18.1.1
محمد طاهر
۸ اسفند ۱۳۹۳ در ۱۵:۲۱

سلام تهران مرکز خاصی سراغ دارید برای طراحی وب؟؟؟؟؟
پاسخ
19
محمد
۱۷ فروردین ۱۳۹۲ در ۱۶:۰۶

سلام بچه ها.بهترین شرکت برای خرید هاست کدومه؟
پاسخ
20
ابراهیم درویش
۴ خرداد ۱۳۹۲ در ۱۲:۳۳

سلام ممنون از پست تون جسارتا دو تا مطلب هم من معرفی می کنم :
1- توضیحات کامل درباره دامین :
http://www.elmefarda.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-domain/

2- راهنمای کامل هاست
http://www.elmefarda.com/%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/
پاسخ
21
مهدي
۵ شهریور ۱۳۹۲ در ۱۰:۰۲

سلام اطلاعاتي که دادي جالب بود.ممنون
پاسخ
22
حسین
۱۴ آبان ۱۳۹۲ در ۱۲:۳۵

سلام
نمیدونم کی هستی وچند سالتونه ولی ی عرضی داشتم خدمت همه بچه های ایران زمین:
هر وقت دیدید مخالف تون زیاده، بیشتر دقت کن چون یا بعضی ها با زبون تند دارن ازت انتقاد میکنن،که به قول شاعر :
آینه چون عیب تو بنمود راست خود شکن آینه شکستن خطاست
یا خیلی کارت درسته و بعضی ها حسودی میکنن در هر دوصورت نباید نارا حت شد.
به نظر من خواستن توانستن هست بخوای موفق بشی و همه در حسرتت باشن فقط کافیه بخوای و تلاش کنی.
در پایان ی آفرین بهمراه هزاران آرزوی موفقیت براتون دارم.
پاسخ
23
amin
۲۴ آذر ۱۳۹۲ در ۱۷:۲۷

عالی بود………………بهتر از این نمی شد.
پاسخ
24
elahe
۱ بهمن ۱۳۹۲ در ۱۳:۲۲

khili mamnoon
پاسخ
25
elahe
۱ بهمن ۱۳۹۲ در ۱۳:۲۶

mokhtasar va mofid bood vaghaen mamnoon
پاسخ
26
حمید
۵ فروردین ۱۳۹۳ در ۱۸:۱۲

اقا من یه سایت میخوام برم مینویسه هاست شما مسدود شده است یعنی سایت مسدود شده یا عیب از سیستم منه؟؟؟؟ممنون
پاسخ
27
محمد
۱۵ تیر ۱۳۹۳ در ۱۶:۲۶

خیلی ممنون از راهنمایی هاتون واقعا خیلی کمک بود…
پاسخ
28
ابوالفضل
۶ مرداد ۱۳۹۳ در ۱۰:۰۳

مطلب خوب و مفیدی بود
پاسخ
29
بهار
۲۸ مرداد ۱۳۹۳ در ۰۰:۳۰

ممنون از مطالب خوبت با اینکه یکم بعضی از توضیحات کمه ولی در کل عالیه
دمت گرم
پاسخ
30
هما
۴ شهریور ۱۳۹۳ در ۰۰:۴۲

احسان جان واقعا عالی بود . مختصر و مفید
ممنون
پاسخ
31
مریم
۵ آذر ۱۳۹۳ در ۱۳:۱۶

سلام
باورش سخته که این نگارش متن مال یه فرد دوازده ساله باشه
ولی امیدوارم هر روز ÷یشرفت داشته باشی و به جاهای خوبی برسی
پاسخ
32
شیروان
۳ اسفند ۱۳۹۳ در ۲۳:۳۴

ممنونم از شما ؟
پاسخ
33
رها
۸ فروردین ۱۳۹۴ در ۱۹:۲۲

سلام ممنون از وب خوبتون به نظر شما بهترین هاست و دامنه چیست؟لطفا راهنماییم کنید.
جواب رو برام ایمیل کنین.ممنون
پاسخ
34
محمد
۱۰ فروردین ۱۳۹۴ در ۱۷:۵۹

سلام علیکوم..من که مغزم هنگ کرد،حالا اینارو ولش من میخوام از طریق اینترنت
یه در آمدی داشته باشم اما متاسفانه هیچ اطلاعاتی هم در این رابطه ندارم
اگه از شما دوستان در این مورد اطلاعاتی دارید برام ایمیل بفرستید،خیلی به اینکار احتیاج دارما
یادتون نره..ممنونمabbasimohammad290@gmail.com
موفق باشید نویسنده گرامی
پاسخ
35
حمید
۳۰ فروردین ۱۳۹۴ در ۲۱:۴۵

سلام خوب بود.ولی توضیح بیشتری نیازه.کامل متوجه نشدم.میشه یه مطلب کاملتر را بهم معرفی کنین.بازم ممنون
پاسخ
36
sajad
۹ شهریور ۱۳۹۴ در ۱۰:۵۸

سلام واسه سایت گالری عکس چه هاستی خوبه ؟ لینکوس ویندوزی ؟
یه توضیحی هم در مورد این دوتا بدید
پاسخ
37
gh
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ در ۱۰:۲۵

یه چیزایی حالیم شد ولی ن زیاد
پاسخ

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 3 =

تور مسافرتی – هتل و گردشگری
بررسی تخصصی
داغ: مقایسه گلکسی نوت ۵ و گلکسی نوت ۴
داغ: مقایسه گلکسی نوت ۵ و گلکسی نوت ۴
۲۶ مرداد ۱۳۹۴
نقدو بررسی گلکسی نوت ۵
نقدو بررسی گلکسی نوت ۵
۲۶ مرداد ۱۳۹۴
گلکسی نوت ۵: ۵ ویژگی برتر از قدرتمند ترین سامسونگ
گلکسی نوت ۵: ۵ ویژگی برتر از قدرتمند ترین سامسونگ
۲۳ مرداد ۱۳۹۴
نقد و بررسی مایکروسافت لومیا ۷۳۵
نقد و بررسی مایکروسافت لومیا ۷۳۵
۱۲ مرداد ۱۳۹۴
بررسی تخصصی گوشی هوشمند وان پلاس ۲
بررسی تخصصی گوشی هوشمند وان پلاس ۲
۱۰ مرداد ۱۳۹۴
نقد و بررسی تلفن موتورولا موتو جی ۲۰۱۵
نقد و بررسی تلفن موتورولا موتو جی ۲۰۱۵
۱۰ مرداد ۱۳۹۴
مقایسه کوتاه وان پلاس ۲ در مقابل وان پلاس وان
مقایسه کوتاه وان پلاس ۲ در مقابل وان پلاس وان
۰۶ مرداد ۱۳۹۴
۷ ویژگی شگفت انگیز پرچم دار وان پلاس ۲
۷ ویژگی شگفت انگیز پرچم دار وان پلاس ۲
۰۶ مرداد ۱۳۹۴
مقایسه؛ ال‌جی G4 در مقابل نکسوس ۶
مقایسه؛ ال‌جی G4 در مقابل نکسوس ۶
۰۵ مرداد ۱۳۹۴
مقایسه ال‌جی G4 با گلکسی اس ۶، اس ۶ اج
مقایسه ال‌جی G4 با گلکسی اس ۶، اس ۶ اج
۰۴ مرداد ۱۳۹۴
گلکسی اس ۶ در مقابل اچ‌تی‌سی ام ۹؛ زیر میکروسکوپ
گلکسی اس ۶ در مقابل اچ‌تی‌سی ام ۹؛ زیر میکروسکوپ
۰۳ مرداد ۱۳۹۴
نقد و بررسی گلکسی اس ۶ اکتیو
نقد و بررسی گلکسی اس ۶ اکتیو
۰۲ مرداد ۱۳۹۴

معرفی و ترویج
راهنمای خرید

معرفی و دانلود بازی One More Dash
معرفی و دانلود بازی One More Dash
۰۱ شهریور ۱۳۹۴
ریپورتاژ آگهی – سرویس کلود پروتکشن سنترال هاستینگ
ریپورتاژ آگهی – سرویس کلود پروتکشن سنترال هاستینگ
۳۱ مرداد ۱۳۹۴
ریپورتاژ – فروشگاه خرید شارژ
ریپورتاژ – فروشگاه خرید شارژ
۰۹ مرداد ۱۳۹۴
ویرایش تگ فایل های صوتی در ویندوز با Tag&Rename
ویرایش تگ فایل های صوتی در ویندوز با Tag&Rename
۰۳ مرداد ۱۳۹۴
آلارم تلفن خود را تنها با تکان دادن دست قطع کنید [اندروید]
آلارم تلفن خود را تنها با تکان دادن دست قطع کنید [اندروید]
۳۱ تیر ۱۳۹۴

اپلیکیشن
بازی
نظرات جدید

اینستاچت، مسنجر اینستاگرام!
اینستاچت، مسنجر اینستاگرام!
۲۴ شهریور ۱۳۹۴
سه اپلیکیشن برتر مدیریت فایل اندروید
سه اپلیکیشن برتر مدیریت فایل اندروید
۲۳ شهریور ۱۳۹۴
اینستاگرام دایرکت مسیج را با پیشرفت های بزرگ به روزرسانی کرد
اینستاگرام دایرکت مسیج را با پیشرفت های بزرگ به روزرسانی کرد
۱۱ شهریور ۱۳۹۴
موتورولا اپلیکیشن های دوربین و گالری را برای اندروید به روزرسانی کرد
موتورولا اپلیکیشن های دوربین و گالری را برای اندروید به روزرسانی کرد
۰۷ شهریور ۱۳۹۴
اینستاگرام اکنون از تصاویر عمودی و افقی پشتیبانی می کند
اینستاگرام اکنون از تصاویر عمودی و افقی پشتیبانی می کند
۰۶ شهریور ۱۳۹۴
نظرسنجی هفته

گوشی یا تبلت شما چه نسخه ای از اندروید را اجرا می کند؟

اندروید ۵ آبنبات چوبی
اندروید ۴/۴ کیت کت
اندروید ۴/۱ تا ۴/۳ جلی بین
اندروید ۴ بستی چوبی
اندروید ۲/۳ چینجربرد

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای اموزش مقدماتی شبکه بسته هستند

داستان ساده و روان
انگلیسی

گفتگو با خدا

I dreamed I had an interview with god

خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم

God askedخدا گفت

So you would like to interview meپس می خواهی با من گفتگو کنی؟

I said If you have the timeگفتم اگر زمان داشته باشید

God smiledخدا لبخند زد!

ترجمه فارسی به انگلیسی

My time is eternityزمان من ابدی است

What questions do you have in mind for meچه پرسشها ی در ذهن داری که می خواهی از من بپرسی ؟

What surprises you most about human kindچه چیز بیش از تمام شما را در مورد آدم متعجب می نماید ؟

God answeredخدا جواب داد :

That they get bored with child hoodاین که آنها از بودن در زمان کودکی ملول می شوند

They rush to grow up and thenعجله دارند زودتر بزرگ شوند بعد

long to be children againحسرت زمان کودکی را می خورند

That they lose their health to make moneyاینکه سلامت شان را صرف به دست آوردن پول می کنند

and thenو بعد

lose their money to restore their healthپولشان را خرج حفظ سلامت ی می کنند

That by thinking anxiously about the futureاینکه با استرس نسبت به آینده

They forget the presentزمان حال را فراموش می کنند

such that they live in nether the presentآنچنان که دیگر نه در حال زندگی می کنند

And not the futureنه در آینده

That they live as if they will never dieاین که چنان زندگی می کنند که گویی نخواهند مرد

and die as if they had never livedو آنچنان می میرند که گویی هرگز نبوده اند

God’s hand took mine andخداوند دستهای مرا در دست گرفت

we were silent for a whileو مدتی هر دو ساکت ماندیم

And then I askedبعد پرسیدم

As the creator of peopleبه عنوان خالق آدم ها

What are some of life lessons you want them to learnمی خواهید آنها چه درسهایی از زندگی را یاد بگیرند ؟

God replied with a smileخداوند با لبخند جواب داد :

To learn they can not make any one love themیاد بگیرند که نمی توان دیگران را مجبور به رفیق داشتن خود کرد

but they can do is let themselves be lovedاما می توان محبوب دیگران شد

To learn that it is not good to compare themselves to othersیاد بگیرند که بهتر نیست خود را با دیگران مقایسه کنند

To learn that a rich person is not one who has the mostیاد بگیرند که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد

but is one who needs the leastبلکه کسی است که نیاز کمتری دارد

To learn that it takes only a few seconds to open profound wounds in persons we loveیاد بگیرند که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق در دل افرادی که دوستشان داریم ایجاد کنیم

and it takes many years to heal themولی سالها زمان ضروری خواهد بود تا آن زخم التیام یابد

To learn to forgive by practicing for givenessبا بخشیدن عفو یاد بگیرند

T o learn that there are persons who love them dearlyیاد بگیرند افرادی هستند که آنها را عمیقا رفیق دارند

But simly do not know how to express or show their feelingsاما بلد نیستند حس شان را ابراز کنند یا نشان دهند

To learn that two people can look at the same thingیاد بگیرند که می شود دو نفر به موضوع واحد نگاه کنند

and see it differentlyاما آن را مفرق ببینند

To learn that it is not always enough that they be forgiven by othersیاد بگیرند که همواره کافی نیست دیگران آنها را ببخشند

The must forgive themselvesبلکه خودشان نیز باید خود را ببخشند

And to learn that I am hereو یاد بگیرند که من اینجا هستم

ALWAYSهمیشه……

*****

مهر مادری

My mom only had one eye. I hated her… she was such an embarrassment.

مادر من فقط چشـم داشت . من از اون متنفر بودم … اون همواره مایه خجالت من بود

She cooked for students & teachers to support the family.

اون برای امرار معاش خانواده برای معلم ها و بچه مدرسه ای ها غذا می پخت

There was this one day during elementary school where my mom came to say hello to me.

یک روز اومده بود دم در مدرسه که به من درود کنه و منو با به خونه ببره

I was so embarrassed. How could she do this to me?

بسیار خجالت کشیدم . آخه اون چگونه تونست این کار رو بامن بکنه ؟

I ignored her, threw her a hateful look and ran out.

به روی خودم نیاوردم ، تنها با تنفر بهش یه نگاه کردم وفورا از اونجا دور شدم

The next day at school one of my classmates said, “EEEE, your mom only has one eye!”

روز بعد یکی از همکلاسی ها منو مسخره کرد و گفت هووو .. مامان تو فقط چشـم داره

I wanted to bury myself. I also wanted my mom to just disappear.

تنها دلم میخواست جوری خودم رو گم و گور کنم . کاش زمین دهن وا میکرد و منو ..کاش مادرم یه جوری گم گور میشد…

So I confronted her that day and said, ” If you’re only gonna make me a laughing stock, why don’t you just die?!!!”

روز بعد بهش گفتم اگه واقعا میخوای منو شاد و شادمان کنی چرا نمی میری ؟

My mom did not respond…

اون هیچ جوابی نداد….

I didn’t even stop to think for a second about what I had said, because I was full of anger.

حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زدم فکر نکردم ، چون بسیار خشمگین بودم .

I was oblivious to her feelings.

احساس ات اون برای من هیچ ارزش ی نداشت

I wanted out of that house, and have nothing to do with her.

دلم میخواست از اون خونه برم دیگه هیچ کاری با اون نداشته باشم

So I studied real hard, got a chance to go to Singapore to study.

سخت درس خوندم خوب شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور برم

Then, I got married. I bought a house of my own. I had kids of my own.

اونجا ازدواج کردم واسه خودم خونه خریدم ، زن و بچه و زندگی…

I was happy with my life, my kids and the comforts

از زندگی ، بچه ها آسایشی که داشتم شادمان بودم

Then one day, my mother came to visit me.

تا اینکه یه روز مادرم اومد به دیدن من

She hadn’t seen me in years and she didn’t even meet her grandchildren.

اون سالها منو ندیده بود همين طور نوه ها شو

When she stood by the door, my children laughed at her, and I yelled at her for coming over uninvited.

وقت ی ایستاده بود دم در بچه ها به اون خندیدند و من سرش داد کشیدم که چرا خودش رو دعوت کرده که بیاد اینجا اونم بی خبر

I screamed at her, “How dare you come to my house and scare my children!” GET OUT OF HERE! NOW!!!”

سرش داد زدم “: چگونه جرات کردی بیای به خونه من و بجه ها رو بترسونی؟!” گم شو از اینجا! همین هم اکنون

And to this, my mother quietly answered, “Oh, I’m so sorry. I may have gotten the wrong address,” and she disappeared out of sight.

اون به آرامی جواب داد : ” اوه بسیار معذرت میخوام مثل اینکه آدرس رو عوضی اومدم ” و بعد فورا رفت واز نظر ناپدید شد .

One day, a letter regarding a school reunion came to my house in Singapore .

یک روز یک دعوت نامه اومد در خونه من درسنگاپور برای شرکت درجشن تجدید دیدار دانش آموزان مدرسه

So I lied to my wife that I was going on a business trip.

ولی من به همسرم به دروغ گفتم که به سفر کاری میرم .

After the reunion, I went to the old shack just out of curiosity.

بعد از مراسم ، رفتم به اون کلبه قدیمی خودمون ؛ اما تنها از روی کنجکاوی .

My neighbors said that she is died.

همسایه ها گفتن که اون مرده

I did not shed a single tear.

ولی من حتی قطره اشک نریختم

They handed me a letter that she had wanted me to have.

اونا نامه به من دادند که اون ازشون خواسته بود که به من بدن

“My dearest son, I think of you all the time. I’m sorry that I came to Singapore and scared your children.

ای عزیزترین پسر من ، من همواره به فکر تو بوده ام منو ببخش که به خونت تو سنگاپور اومدم و بچه ها تو ترسوندم ،

I was so glad when I heard you were coming for the reunion.

بسیار شادمان شدم وقت ی شنیدم داری میآی اینجا

But I may not be able to even get out of bed to see you.

ولی من ممکنه که نتونم از جام بلند شم که بیام تورو ببینم

I’m sorry that I was a constant embarrassment to you when you were growing up.

زمان ی داشتی بزرگ میشدی از اینکه دائم باعث خجالت تو شدم بسیار متاسفم

You see……..when you were very little, you got into an accident, and lost your eye.

آخه میدونی … وقتی تو بسیار کوچیک بودی تو یه تصادف یک چشـم ت رو از دست دادی

As a mother, I couldn’t stand watching you having to grow up with one eye.

به عنوان یک مادر نمی تونستم تحمل کنم ببینم که تو داری بزرگ میشی با یک چشـم

So I gave you mine.

پس چشم خودم رو دآدم به تو

I was so proud of my son who was seeing a whole new world for me, in my place, with that eye.

برای من افتخار بود که پسرم میتونست با اون چشم به جای من جهان ی رو بطور کامل ببینه

With my love to you,

با تمام عشق و علاقه من به تو

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای داستان ساده و روان
انگلیسی
بسته هستند

روش مقدماتی شبکه

پنج افسانه رایج در مورد امنیت در اینترنت

در این مطلب پنج باور نادرست رایج در مورد امنیت در جهان ی وب توسط متخصصین امنیت شکافته شده تا کاربران با بهره گیری از آنها هم باورهای خود اطرافیان شان را اصلاح کنند و هم امنیت زندگی آنلاین شان را ارتقا دهند.
در مورد جهان ی تخصصی امنیت اینترنت٬ همچون بسیاری عرصه های دیگر٬ افسانه هایی سینه به سینه نقل می شوند که اگرچه از نگاه متخصصان آشکارا صحت ندارند٬ ولی در باورهای عمومی جای مستحکمی برای یافته اند.
وب سایت «لایف هکر» برای نقد این افسانه ها و ماجراهای نادرستی که در باورهای عمومی ریشه دوانده اند پای حرف متخصصان جهان ی امنیت نشسته تا فرق خیال واقعیت را روشن نماید . این مطلب دربرگیرنده تجزیه تحلیل پنج افسانه رایج در مورد امنیت وب در همه جهان است.


خرید کریو

افسانه اول: کسی مرا هک نخواهد کرد؛ من چیزی ندارم که اهمیت ربودن داشته باشد

این باور نادرست در شکل های گوناگونی بیان می شود٬ ولی منشا آن این پیش فرض است که چون من کاربری گمنام در گوشه ای از جهان م٬ دلیل ی ندارد که هدف حملات سایبری قرار گیرم کسی برای نفوذ به سیستم م تلاش نماید حتی اگر چنین تلاش ی صورت گیرد هم روی رایانه ٬ تبلت یا اسمارت فونم چیز مهمی برای از دست دادن ندارم.
این باوری بسیار رایج است. مساله این است که هکرها شخص شما را مستقیم هدف قرار نمی دهند. آنها دام های وسیع ای پهن می کنند٬ یا اینترنت را در ابعادی وسیع از طریق محدوده وسیع آدرس های آی پی اسکن می کنند تا سیـستم های آسیب پذیر را بیابند٬ و اگر سیـستم شما به عنوان سیستم ی آلوده آسیب پذیر در اسکنرهای آنها شناخته شود کارتان ساخته است.
قدیم از این٬ آنها فقط به دنبال اطلاعات شخصی شما نیستند. همین که سیـستم ی آسیب پذیر در اختیار دارید که به اینترنت متصل است٬ برای آنها دارایی ارزشمند ی محسوب می شود و چون کنترل آن را در دست دارند می توانند هرچه می خواهند به صورت پنهان در آن ذخیره کنند یا در آینده برای هدایت حملات وسیع تر سایبری (DOS) از سیستم شما نیز در زنجیره بزرگ تر مصرف کنند.

افسانه دوم: وی پی ان سرویس هایی مثل Tor مرا به عنصری ناشناس در اینترنت تبدیل خواهد کرد

سرویس هایی نظیر «تور» که با کدگذاری ترافیک عبور دادن آن از تونل های پنهان٬ امکان ناشناس ماندن در اینترنت را برای کاربر فراهم می کنند٬ یا سرویس های وی پی ان٬ عملکردشان کاملا به هوش کاربرشان وابسته است. آنها می توانند همان قدر هوشمند عمل کنند که شما؛ مشروط به آن که عملکرد شما در بهره گیری از آنها هوشمندانه باشد. هرگز این نکته را از یاد نبرید: تمام این ها در نهایت وسائل ند؛ وسائل ی در دست شما.
ممکن است شنیده باشید که کاربری برای مثال می گوید از تور مصرف می نماید مطمئن است که کسی نمی توند کار هایش را ردیابی نماید . «کاملا ناشناس» ماندن در جهان ی آنلاین کاری به غایت دشوار است. این نکته را به خاطر داشته باشید که وی پی ان ها برای تامین امنیت ساخته شده اند٬ نه برای فراهم کردن امکان ناشناس ماندن شما در اینترنت.
این وسائل ها نمی توانند امنیت ناشناس ماندن را به طور کامل و بی نقص تامین کنند. سیاحت می تواند کار های شما را از چشـم شرکت هایی که در جست وجوی داده های خصوصی هستند ٬ خدمات دهنده های اینترنت تا حدود بسیاری از چشم دولت ها پنهان نگه دارد. وی پی ان هم ترافیک اینترنت شما را رمزگذاری می نماید تا در صورت نفوذ به ارتباطات دیجیتال شما٬ محتوای آن قابل رویت نباشد. با این همه٬ شما با این وسائل ها همچنان متکی به شبکه ای هستید که در کنترل دیگران است و اگر مدیران آن شبکه ها بخواهند می توانند رطعم ای ضروری را بگشایند هویت تان را برملا کنند.

افسانه سوم: غیرفع ال کردن SSID و تنظیمات پیش فرض MAC برای حراست از شبکه وای فای کافی است

هنوز کاربرانی پیدا می شوند که شبکه های وایرلس خود را بدون رمز باز تنظیم می کنند و به جای آن SSID را غیرفع ال می کنند یا از فیلترینگ MAC بهره می گیرند تا اتصال وای فای خود را امن کنند و از چشم دیگران دور نگه دارند. اینآموزش ها ممکن است شما را از گزند رهگذران غیرفنی در امان نگه دارد٬ اما کسی که از نظر فنی خبره باشد می تواند به آسانی از سد این محدودیت ها بگذرد به ترافیک اینترنت شما دسترسی پیدا نماید .
در واقع پنهان کردن SSID یکی از ناکارآمدترین اقدامات برای تامین امنیت است. قدیم از این٬ قطعا اتصال وایرلس را رمزگذاری (Encrypt) بکنید و برای رمزگذاری هم از استاندارد پیش فرض WEP مصرف نکنید. این استاندارد را به آسانی می توان کرک کرد و درهم شکست. بهترین استاندارد امنیتی موجود برای وای فای WPA۲ است.

افسانه چهارم: با وب گردی در حالت Incognito حریم خصوصی من در امان خواهد بود

گـوگل کروم امکان وب گردی Incognito (با هویت مستعار) را برای کاربران فراهم می نماید . وب گردی در این حالت تا حدودی حریم خصوصی کاربر را تامین می نماید ٬ اما صرفا در مساوی دیگر افرادی که از همان سیسـتم رایانه ی مصرف می کنند٬ نه در مساوی نفوذ افرادی که در کمین نشسته اند تا به جهان ی شما راه یابند.
وب گردی در حالت Incognito اصلا به این مفهوم نیست که کار های شما قابل ردیابی نخواهد بود. این حالت تنها و تنها کار های شما را از چشـم دیگر کاربران همان سیستم معین پنهان می نماید . حتی اگر در حالت Incognito باشید هم با اکانت گوگــل تان نیز لاگین کرده باشید٬ آنچه جست وجو می بکنید چنان در قبلیه جست وجوهای گوگل تان ذخیره خواهد شد. افزونه ها در این شرایط همچنان به قبلیه کار های شما دسترسی دارند.

افسانه پنجم: من نیازی به آنتی ویروس یا وسائل های مواجهه با بدافزار ندارم چون کار پرریسکی در اینترنت انجام نمی دهم

یکی از نادرست ترین و در عین حال رایج ترین باورها در جهان ی امنیت آنلاین همین است که تا زمانی که کار پرریسکی در اینترنت انجام نمی دهید٬ نیازی به آنتی ویروس یا وسائل های مواجهه با بدافزارها ندارید. تامین امنیت لزوما به عادات رفتارهای شما ربطی ندارد٬ بلکه رفتار کار های افراد دیگر هم می تواند امنیت شما را به تهدید بیاندازد.
اخیرا معین شد که گروهی از هکرها توانستند کد مخربی به نام Styx Exploit را در تبلیغاتی که در یوتیوب پخش می شود جاسازی کنند. هرکسی که به هر نحوی با چنین تبلیغاتی روبرو شود٬ بلافاصله سیسـتم ش به ویروس Styx آلوده خواهد شد و قربانی بالقوه حملات هکرها خواهد بود. به همین سادگی.
می بینید که حتی یوتیوب هم که سرویسی پاک و امن تصور می شود٬ از چنین تهدیدهایی در امان نیست. تنها راه درست مواجهه با این تهدیدات به روزرسانی منظم سیستم علت و نرم افزار آنتی ویروس است.

ارسال شده در مقالات | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای روش مقدماتی شبکه بسته هستند